9hSports utilise des cookies afin d'améliorer votre expérience clients ainsi que son service, en analysant la navigation sur le site. En continuant sur ce site vous acceptez cette utilisation. Pour plus de renseignements consultez notre Politique de cookies. OK

Cursa de la Cervesa

/ courses

Cursa de la Cervesa (10 Kms)
10km

Places: 800

Inscrits: 711

Voir les résultat

Cursa de la Cervesa 25/05/19

 ÚLTIMES INSCRICIPNS FINS LES 12 ( després inscripcions presencials demà matí)

Cartell

La Cursa de la Cervesa és un Cros que agradarà a tots els runners. La sortida i l’arribada serà a la seu de Cervesa del Montseny a Sant Miquel de Balenyà (Estació Renfe: Balenyà-Tona-Seva). La distància a córrer serà de 10km amb poc desnivell (+-100m) i circular, apte per a tots els aficionats al running. Es tracta d’una cursa oberta a tothom que vol promoure l’esport i el consum moderat de la cervesa artesana.

Més informació a https://cervesamontseny.cat/cursa-de-la-cervesa/

Informació

Data: Dissabte 25 de maig de 2019

Sortida: Companyia Cervesera del Montseny, Sant Miquel de Balenyà.

Hora de sortida: A les 10h

Distància: 10 quilòmetres

Número d'avituallaments: 3 + 1 a l’arribada.

Desnivell: (+-)100mts

Arribada: Companyia Cervesera del Montseny, Sant Miquel de Balenyà.

Temps límit: 2 hores

Inscripció: 12’00€, inclou assegurança.

Límit participants: 1000 corredors.

Bases

La Cursa de la Cervesa és una prova de 10 quilòmetres, que promou l’esport i el consum moderat de Cervesa Artesana, amb sortida i arribada a la Companyia Cervesera del Montseny. PAE Avellanet de Sant Miquel de Balenyà. La prova es celebrarà el 25 de maig de 2019 i el recorregut passarà per diferents espais definits com a Pre Parc Natural del Montseny.

 Per participar s’han de complir els següents requisits:
• Conèixer i acceptar las condiciones del present reglament.

• Estar informat  sobre què és la Cursa de la Cervesa i disposar dels coneixements, experiència, material y dels nivells físic i psicològics necessaris para poder suportar y superar possibles problemes relacionats amb la resistència, desnivell, geografia i l’entorn salvatge de la cursa, tals como: la fatiga, els problemes digestius, els problemes musculars i en articulacions, les contusions, ferides lleus, el fred, la calor, neu, boira,...
• Parar a tots els avituallaments, a degustar Cervesa Artesana del Montseny o un altre refrigeri.
• La recollida del dorsal s’ha de realitzar presencialment i presentant el DNI, la persona propietària del mateix.

• Cervesa del Montseny es reserva el dret d’excloure de la Cursa, a aquells participants que la seva conducta entorpeixi la gestió i/o el bon funcionament de la mateixa,

• Els menors d’edat estaran degudament identificats i no se’ls hi servirà producte que contingui alcohol.

Inscripcions
Límit de places:

La Cursa de la Cervesa disposa de 1000 places repartides en:
• 980 places: Obertes a tothom amb inscripció directa des de la web www.cervesamontseny.com a un preu 12’00€
• 20 places: Reservades a la Organització.
• La Organització es reserva el dret a ampliar o a reduir el número de places a cobrir per motius de seguretat o per altres motius que puguin afectar al bon funcionament de la cursa. Una vegada realitzada i acceptada la inscripció, es tornarà el 50% de la inscripció, fins un mes abans de la carrera, sempre que sigui causa justificada. A partir d’aquesta data no es tornarà l’import de la inscripció.

• És obligatori portar el dorsal ben visible.
• Cada participant haurà de seguir tot el recorregut marcat, sense saltar-se els senyals i passant per tots los punts de control.
• Cada participant està obligat a atendre les peticions i preguntes de qualsevol comissari, metge, infermer o responsable d'avituallament ja sigui en controls estipulats o en qualsevol altre punt del recorregut.

• Cada avituallament disposarà de degustació de Cervesa Artesana del Montseny i altres refrigeris sense alcohol.

• S’ha de parar a tots els avituallaments.

• A l'arribada a la Companyia Cervesera del Montseny, els participants disposaran d'una zona dotada amb menjar calent, cervesa, aigua i servei mèdic.

• Els corredors podran utilitzar una zona de dutxes i descans habilitada a aquest efecte al pavelló de Sant Miquel de Balenyà.

Servei de guarda roba

L'Organització també posarà a disposició dels participants un servei de guarda roba permanent a la zona de lliurament de dorsals perquè puguin deixar aquell material que desitgin tenir en arribar. Aquest material haurà d'estar en una bossa o motxilla, que s'identificarà amb una etiqueta facilitada per l'Organització.

Igualment en aquest cas l'organització no comprovarà l'estat de la borsa ni del material del seu interior, de manera que igualment no atendrà reclamacions per ruptura de la mateixa i / o del material del seu interior, ni per la pèrdua dels objectes que contingui. Per això es recomana que tant la borsa com el material del seu interior no siguin fràgils ni de valor i que el tancament de la borsa estigui ben assegurat per evitar pèrdues. La borsa es podrà recollir fins al tancament de la cursa, un cop passat aquest horari, l'organització, no es fa responsable del material dipositat al guarda roba.

Seguretat i assistència mèdica

A la sortida i a l’arribada hi haurà equips mèdics i en el recorregut i haurà equips de seguretat coordinats per el cos de protecció civil,

Tots els corredors estan obligats a socórrer a qualsevol altre participant que ho necessiti, dins de les pròpies capacitats i coneixements. No fer-ho implicaria incórrer en un delicte greu per omissió de socors, estipulat per la llei.

 


ESP

La Cursa de la Cervesa es un Cros que hará la delicia de todos los runners. La salida y la llegada será en la sede de Cerveza del Montseny en Sant Miquel de Balenyà. (Estación Renfe: Balenyà-Tona-Seva). La distancia a cubrir será de 10km con poco desnivel (+ -100m) y circular, apto para todos los aficionados al running. Se trata de una carrera abierta a todo el mundo que tiene la idea de promover el deporte y el consumo moderado de la cerveza artesana.

Más información en https://cervesamontseny.cat/cursa-de-la-cervesa/

Información

Fecha: sábado 25 de mayo de 2019

Salida: Companyia Cervesera del Montseny, Sant Miquel de Balenyà.

Salidas: A las 10h

Distancia: 10 kilómetros

Número de avituallamientos: 3 + 1 a la llegada.

Desnivel (+ -) 100mts

Llegada: Companyia Cervesera del Montseny, Sant Miquel de Balenyà.

Tiempo límite: 2 horas

Inscripción: 12’00€, incluye seguro.

Límite participantes: 800 corredores.

Bases

La Cursa de la Cervesa es una prueba de 10 kilómetros, que promueve el deporte y el consumo moderado de Cerveza Artesana. Con salida y llegada en la Companyia Cervesera del Montseny. PAE Avellanet de Sant Miquel de Balenyà. La prueba se celebrará el 25 de mayo de 2019 y el recorrido pasará por diferentes espacios definidos como Pre Parque Natural del Montseny.

 Para participar se deben cumplir los siguientes requisitos:

• Conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento.

• Estar informado sobre que es la Carrera de la Cerveza y disponer de los conocimientos, experiencia, material y de los niveles físico y psicológicos necesarios para poder soportar y superar posibles problemas relacionados con la resistencia, desnivel, geografía y el entorno salvaje de la carrera, tales como: la fatiga, los problemas digestivos, los problemas musculares y en articulaciones, las contusiones, heridas leves, el frío, el calor, nieve, niebla, ...

• Parar todos los avituallamientos, degustar Cerveza Artesana del Montseny u otro refrigerio.

• La recogida del dorsal se tiene que realizar presencialmente y presentando el DNI, la persona propietaria del mismo.

• Cerveza del Montseny se reserva el derecho de excluir de la Carrera, a aquellos participantes que su conducta entorpezca la gestión y / o el buen funcionamiento de la misma,

• Los menores de edad estarán debidamente identificados y no se les servirá producto que contenga alcohol.

Inscripciones

La Carrera de la Cerveza dispone de 1000 plazas repartidas en:

• 980 plazas: Abiertas a todo el mundo con inscripción directa desde la web www.cervesamontseny.com a un precio 12’00€

• 20 plazas: Reservadas a la Organización.

• La Organización se reserva el derecho a ampliar o reducir el número de plazas a cubrir por motivos de seguridad o por otros motivos que puedan afectar al buen funcionamiento de la carrera. Una vez realizada y aceptada la inscripción, se devolverá el 50% de la inscripción, hasta un mes antes de la carrera, siempre que sea causa justificada. A partir de esta fecha no se devolverá el importe de la inscripción.

• Es obligatorio llevar el dorsal bien visible.

• Cada participante deberá seguir todo el recorrido marcado, sin saltarse las señales y pasando por todos los puntos de control.

• Cada participante está obligado a atender las peticiones y preguntas de cualquier comisario, médico, enfermero o responsable de avituallamiento ya sea en controles estipulados o en cualquier otro punto del recorrido.

• Cada avituallamiento dispondrá de degustación de Cerveza Artesana del Montseny y otros aperitivos.

• Se debe parar en a todos los avituallamientos.

• En la llegada a la Compañía Cervecera del Montseny, los participantes dispondrán de una zona dotada con comida caliente, cerveza, agua y servicio médico.

• Los corredores podrán utilizar una zona de duchas y descanso habilitada al efecto en el pabellón de Sant Miquel de Balenyà

Servicio de guarda ropa

La Organización también pondrá a disposición de los participantes un servicio de guarda ropa permanente en la zona de entrega de dorsales para que puedan dejar aquel material que deseen tener en llegar. Este material deberá estar en una bolsa o mochila, que se identificará con una etiqueta facilitada por la Organización.

Igualmente, en este caso la organización no comprobará el estado de la bolsa ni del material de su interior, por lo que igualmente no atenderá reclamaciones por rotura de la misma y / o del material de su interior, ni por la pérdida de los objetos que contenga. Por ello se recomienda que tanto la bolsa como el material de su interior no sean frágiles ni de valor y que el cierre de la bolsa esté bien asegurado para evitar pérdidas. La bolsa se podrá recoger hasta el cierre de la carrera, una vez pasado este horario, la organización, no se hace responsable del material depositado en el guarda ropa.

Seguridad y asistencia médica

A la salida y en la llegada habrá equipos médicos y en el recorrido y habrá equipos de seguridad coordinados por el cuerpo de protección civil,

Todos los corredores están obligados a socorrer a cualquier otro participante que lo necesite, dentro de las propias capacidades y conocimientos. No hacerlo implicaría incurrir en un delito grave por omisión de socorro, estipulado por la ley.

Publicité