RÉGLEMENTATION:

Qualsevol inscripció porta implícita el coneixement i acceptació del reglament de la cursa:

 1. La INEFC RACE Lleida es celebrarà el dissabte 21 de Març a les 11.00 h. El punt de sortida i d’arribada estarà situat a l’interior del recinte de l’INEFC Lleida (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya), a la Caparrella.
 1. La cursa està oberta a tots aquells participants que s’hi inscriguin prèviament, en la data fixada com a termini ordinari (de 15 de gener a 15 de març, ambdós inclosos), o dos hores abans el mateix dia de la cursa abonant el recàrrec de 3 euros (L’organització reserva únicament 10 inscripcions per al dia de la cursa, passat aquest nombre d’inscripcions, es tancaran inscripcions).
 1. La cursa compta amb les següents categories:

Masculí:

Femení:

 1. El circuit de la cursa estarà degudament senyalitzat i marcat en cada quilòmetre. Els participants hauran de circular pel recorregut senyalitzat i delimitat. Els carrers pels quals transcorrerà seran els següents: Malgovern, Ximeno, i Camí del Peret del Fortí.
 1. L’organització podrà modificar el circuit per causes alienes a la mateixa. El compliment del circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, a causes meteorològiques, o altres que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que en cap cas afectaran a la distància oficial.
 1. Hi haurà un avituallament al quilòmetre sis del recorregut, així com a la arribada.
 1. Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per l’organització.
 1. Els inscrits podran recollir el dorsal abans de l’inici de la cursa, a partir de les 9.00 h. i fins a les 10:30 h (30 minuts abans de l’inici de la cursa). Es podrà recollir en el punt d’acreditacions i dorsals a les mateixes instal·lacions de l’INEFC.
 1. L’organització es reserva el dret d’anular la cursa si 15 dies abans de la prova no s’ha assolit el nombre de 200 inscrits. En aquest darrer cas es comunicarà als afectats i es retornarà l’import íntegre de la inscripció, mitjançant ingrés bancari.
 1. Els premis de les corresponents categories es lliuraran tots el mateix dia de la cursa.
 1. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, any de naixement i marca persona siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats, si acaben la cursa seguint la normativa establerta.
 1. El fet d’inscriure`s a la cursa INEFC RACE, autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.
 1. L’organització rebutja qualsevol responsabilitat per danys que els participants o tercers puguin provocar durant la prova.
 1. Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança mèdica puntual i obligatòria que queda inclosa dins el preu de la inscripció. Els mínims de cobertura són els que preveu l’Annex del Reial Decret 849/1993, de 4 de juny (Assegurança Obligatòria Esportiva.)
 1. La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per la organització, que aplicarà les normatives definides per la Federació Catalana d’Atletisme.
 1. No és possible l’anul·lació d’una inscripció ni el retorn del pagament. El participant però podrà sol·licitar un canvi de nom màxim 15 dies avanç de la prova.
 1. Preus:

Preu inscripció on-line, 15 euros.(màxim fins el dia 15 de març).
Preu de la inscripció presencial el mateix dia de la prova, 18 euros.

 1. Cada participant accedeix, tret que ho comuniqui prèviament a l’organització de la cursa, a la cessió de les seves dades a l’organització d’aquesta competició.
 1. Protecció de Dades. Les dades personals de tots els participants formaran part d’un fitxer propietat de l’organització. Aquestes dades poden ser utilitzades per a finalitats comunicatives de propers esdeveniments, en interès dels participants.
 1. Premis:

3 primers de cada Categoria masculí i femení, menys en el cas de la Categoria Inefo/a que únicament rebran premi els primer participant de cada sexe.

 1. L’edat mínima per poder participar en la cursa es de 14 anys complerts el dia en que es realitzi la inscripció.
 1. Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització paterna o del tutor per a poder recollir el dorsal i participar en la cursa.