RÉGLEMENTATION:

PROTOCOL COVID CROS DE SANT JOAN I ELS ELOIS DE PRATS DE

LLUÇANÈS

2

Normativa i particularitats:

Enguany, a causa de les limitacions de seguretat necessàries per evitar la

propagació de la Covid’19, s’aplicaran al Cros de Sant Joan i els Elois de Prats

de Lluçanès totes aquelles mesures i recomanacions que legalment i sanitària

s’estimin oportunes, concretament:

 Seguirem les normes d’aplicació vigents, com són el Real Decret 926/20

del dia 25/10/2021 (Declaració d’estat d’alarma), Real Decret 956/21 del

dia 3/11/2021 (Pròrroga de l’estat d’alarma), Decret 127/20 del dia

25/10/2021 (Mesures necessàries davant l’estat d’alarma) i la resolució

SLT/612/2021 (Darrera modificació de les mesures sanitàries).

 Es realitzaran totes aquelles adaptacions i modificacions sobre el

reglament de l’esdeveniment en funció de els canvis que es vagin produint

a la normativa legal i sanitària vigent en el moment de la prova, seguint

les indicacions del PROCICAT i de la Secretaria General de l’Esport.

 No es faran les curses infantils i es realitzarà una única cursa, procurant

reduir al màxim nombre de voluntaris i minimitzant així la possibilitat de

contagis.

 Es requerirà autorització del Consell Català de l’Esport (CCE) per poder

organitzar la prova i també es disposarà d’un Protocol Covid.

Protocol Covid:

Condicions generals:

 Es prohibirà l’accés i participació a persones amb símptomes, confinades

o contactes directes amb positius de covid’19. Cada participant haurà

d’entregar un full d’auto responsabilitat.

 S’evitaran aglomeracions de persones.

 Ús obligatori de mascareta SEMPRE (*exceptuant els participants en el

moment de la prova esportiva).

 S’utilitzarà gel hidroalcohòlic.

 Es mantindran SEMPRE les distàncies de seguretat (2 metres entre

persones).

 Es confeccionaran circuits de desplaçament de persones (entrada,

sortida, accés d’esportistes,...).

 S’obtindran dades de participants, tècnics i organització per facilitar la

traçabilitat en cas de ser necessari.

PROTOCOL COVID CROS DE SANT JOAN I ELS ELOIS DE PRATS DE

LLUÇANÈS

3

Organització:

 Es designarà un agent de seguretat Covid encarregat de vetllar per

l’aplicació de les mesures de seguretat.

 Es confeccionarà un protocol Covid validat per les autoritats legals i/o

sanitàries.

 Utilització i disposició a totes les zones de material obligatori: Mascaretes

FFP2 i gel hidroalcohòlic.

 Dues hores abans de l’inici de la prova, ja estaran muntats i delimitats tots

els espais i estructures necessàries per la seguretat de l’esdeveniment.

 Totes les taules, cadires i altres suports que s’utilitzin seran desinfectats

prèviament al seu us.

 No s’habilitaran ni vestidors ni dutxes.

 No s’habilitaran espais comuns com carpes, bars, expositors o activitats

lúdiques.

 L’organització vetllarà per l’aplicació de les mesures de seguretat i en

seran usuaris exemplars.

Esportistes:

 No podran acudir a la prova amb símptomes, estant confinats o essent

contacte estret d’una persona positiva de covid’19.

 Cada participant haurà d’entregar el full d’auto responsabilitat

degudament complimentat.

 Caldrà presentar-se a la prova ja canviat amb la roba esportiva adient i al

finalitzar haurà de dutxar-se a casa.

 Recollir el dorsal de forma individual sense acompanyants.

 Respectarà la mànega i flux i el ritme de sortides.

 Respectarà el posicionament i el flux del calaix assignat per realitzar la

sortida.

 Haurà de fer ús de mascareta obligatòria SEMPRE, exceptuant el temps

de la realització de la prova esportiva. L’organització indicarà el moment i

lloc en que es podran treure la mascareta.

 La prova es realitzarà en auto avituallament (es valora la possibilitat de

facilitat una ampolla individual d’aigua de 33cl per a què cada participant

en forma d’auto abastiment la pugui agafar a la zona d’entre “sota el

dipòsit” i Sant Sebastià).

PROTOCOL COVID CROS DE SANT JOAN I ELS ELOIS DE PRATS DE

LLUÇANÈS

4

Zona de control de temperatura:

 Es realitzarà en espai exterior, habilitant taules espaiades i es regularà

l’accés als inscrits de forma individual i mantenint les distàncies de

seguretat.

 Totes les persones participants que accedeixin a la zona de cursa se li

prendrà la temperatura. No es podrà participar en cas de temperatura

superior als 37,5 graus centígrads.

 Ús de mascareta posada sempre.

 Hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició.

Zona de lliurament de dorsals:

 Es realitzarà en espai exterior, habilitant taules espaiades i es regularà

l’accés als inscrits de forma individual i mantenint les distàncies de

seguretat.

 Els i les participants hi acudiran sense acompanyament.

 Hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició.

 Mascareta obligatòria posada sempre.

Zona de cronometratge:

 Es crearà una zona aïllada a distància de seguretat del públic i esportistes.

 Hi haurà un accés únic a la zona pel tècnic de cronometratge.

Zona de sortida:

 Es confeccionarà un circuit d’accés a la zona d’inici de cursa i un de

sortida diferenciats.

 Es realitzarà una sola sortida, en un calaix habilitat a tal efecte, on es

garantirà la distància mínima interpersonal de 2 metres. S’instarà que les

persones participants més ràpides i competitives es situïn a la part de

davant del calaix.

 Ús de mascareta obligatòria SEMPRE; aquesta es podrà treure passats

400 metres després d’efectuar la sortida, punt que estarà visiblement

indicat per la organització o es valora la possibilitat que sigui la mateixa

organització que indiqui fent ús de la megafonia que els participants que

es troben a la línia de sortida es poden treure la mascareta. Serà pocs

segons abans de emprendre la sortida.

PROTOCOL COVID CROS DE SANT JOAN I ELS ELOIS DE PRATS DE

LLUÇANÈS

5

Reunió tècnica prèvia a la cursa:

 Es farà un brífing previ informatiu per a totes les persones participants.

Aquest estarà en format vídeo o en document format PDF informant del

reglament, normativa de seguretat i de les característiques tècniques de

l’esdeveniment. Es difondrà telemàticament per correu electrònic i per

xarxes socials un o dos dies abans de la prova esportiva.

 No es farà cap reunió massiva de participants de forma física o presencial.

Finalització de la prova esportiva:

 A l’arribar a meta cada participant recollirà el lot / bossa del corredor/a que

inclourà un avituallament final (beguda + fruita + detall de producte local)

i se l’instarà a abandonar l’espai de arribada amb l’objectiu d’evitar

aglomeracions. Aquest lot estarà allotjat dins una bossa independent per

a cada participant.

 Es crearà un circuït o estructura física de sortida que garanteixi un flux àgil

de pas de participants i que també permeti mantenir la distància i

separació de seguretat entre participants, organització i terceres

persones.

Podis i trofeus:

 El podi serà un espai delimitat per evitar aglomeracions i separat per cinta

o tanques de la resta de persones.

 El podi serà ben espaiat per respectar les distàncies de seguretat entre

les persones.

 Es farà entrega de trofeus immediatament després de completar el podi

de cada categoria, amb l’objectiu d’evitar acumulació de persones.

 Els esportistes recullen directament el seu propi trofeu, que estarà

dipositat prèviament al podi.

 Es possibilitarà la presència d’autoritats a una distància de seguretat.

 No es realitzaran abraçades, petons o encaixades de mans.