RÉGLEMENTATION:

L’organització estableix les següents normes per als participants de la prova:

El termini d’inscripcions es tancarà un cop arribat al número de corredors previst, o el divendres abans de l'esdeveniment.

Es donarà un temps màxim de 04:30 hores per fer tot el recorregut.

És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat per fer aquest esdeveniment.

Tots els corredors i corredores han de saber que estan en perfectes condicions físiques per poder afrontar una prova com aquesta.

Els participants que decideixin retirar-se de la prova hauran de comunicar-ho al control més proper del lloc on es produeixi la retirada.

L’itinerari estarà degudament senyalitzat i controlat pel personal de l’organització.

Qui no tingui cura o demostri una actitud poc respectuosa envers l’entorn natural on es desenvolupa la cursa podrà ser desqualificat per l’organització. Recordem que part del recorregut  transcorre per un parc natural.

S’haurà de portar el dorsal en un lloc ben visible, amb el risc per qui no ho faci, de quedar fora de la classificació.

La recollida del dorsal es realitza prèvia presentació del DNI.

L’organització no es fa responsable dels danys causats o patits pels participants.

La participació a la prova suposa l’acceptació d’aquest reglament.

 

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

Com a participant de la 16a Teialada declaro que:

Tinc coneixement i accepto íntegrament totes les condicions sobre el reglament d’aquesta prova.

Que em trobo en condicions físiques adequades i suficientment entrenat per a participar voluntàriament en aquesta prova.

Que no pateixo malaltia, discapacitat física o lesió que pugui agreujar-se i/o perjudicar greument la meva salut pel fet de participar en aquesta prova.

Assumeixo els perills i riscos derivats de la meva participació en aquesta activitat esportiva, tals com: les condicions climàtiques (vent, temperatura extrema) així com qualsevol tipus de col•lisió amb objectes, persones i/o animals que es produeixin durant l’activitat.

Un cop la inscripció sigui acceptada, la quota d’inscripció no es reemborsarà. La quota d’inscripció només serà reemborsada -en la part que sigui possible- si la prova queda anul•lada per part de l’organització.

Autoritzo a l’organització de la prova a utilitzar qualsevol fotografia, filmació, gravació o qualsevol altra mena d’arxiu de la meva participació en aquest esdeveniment.

 

REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Per participar a la 15a Teialada s’han de complir els següents requisits:

Ús de casc obligatori.

Tenir 12 anys d’edat o més el dia de l'esdeveniment.

Conèixer i acceptar les condicions del reglament.