RÉGLEMENTATION:

1. Recorreguts:

1.1Hi hauran diferents recorreguts per a la cursa:

- Cursa absoluta: amb un recorregut aproximat de 22 km sobre camins, senders, barrancs, corriols i carrers.

-Cursa Junior: amb un recorregut aproximat de 16 km sobre camins, senders, barrancs, corriols i carrers.

-Cursa express: amb un recorregut aproximat de 16 km sobre camins, senders, barrancs, corriols i carrers.

-Cursa cadet: amb un recorregut aproximat de 12 km sobre camins, senders, barrancs, corriols i carrers.

1.2Hi haurà un recorregut per a la marxa, d'aproximadament 12 km sobre camins, senders, barrancs, corriols i carrers.

 

2. La Cursa està oberta a tothom que accepti aquest reglament, el reglament de la FEEC i el reglament del Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l’Ebre, sempre que la inscripció s’hagi fet correctament i dins del termini establert. Solsament podran participar els majors de 14 anys, amb permís patern, mitjançant un document escrit. Cal descarregar de la mateixa web el document corresponent.

 

3. La Marxa està oberta a tothom que accepti aquest reglament i el reglament del Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l’Ebre, sempre que la inscripció s’hagi fet correctament i dins del termini establert. Podran participar els majors de 10 anys (complerts a dia de la cursa) sempre amb permís patern, mitjançant un document escrit (Descarregar document de l'apartat marxa) Caldrà que vagin acompanyats d'un adult que se'n responsabilitzarà. La Marxa és de modalitat no competitiva.

 

4. La sortida de la Cursa:

-Cursa Absoluta: 09:15h

-Cursa Junior i express: 09:30h

-Cursa cadet: 09:45h

Totes les sortides tindran lloc el dia 24 de febrer de 2019 , a la Cooperativa del Pinell de Brai. Els participants disposaran de 4 hores i 15 minuts des de l'inici de la prova per realitzar el recorregut absolut, i tres hores per al recorregut junior, express i cadet.

Hi haurà un control de sortida que s'ha de passar obligatòriament, en cas de no fer-ho el participant correrà sota la seva responsabilitat. Qui arribi després de l'hora fixada no constarà a les classificacions de l'organització.

Hi haurà diferents controls de pas situats al llarg del recorregut. Un dels controls de pas situat al km 10,6 (Desviament bassa de Roquetes), obligarà els corredors de la cursa absoluta que hi arribin amb més de 2 hores a deixar el dorsal i abandonar la competició (Podran seguir el recorregut de la Marxa). Qui no arribi a l'hora de tall podrà seguir corrent, fora de la cursa i sota la seva responsabilitat.

 

5. La sortida de la Marxa serà les 09:45h del dia 24 de febrer de 2019 a la Cooperativa del Pinell de Brai i els participants disposaran de 4 hores i 30 minutrs des de l'inici d’aquesta per realitzar el recorregut. Hi haurà un control de sortida que s'ha de passar obligatòriament, en cas de no fer-ho el participant prendrà la sortida sota la seva responsabilitat.

 

6. Categories.

6.1 Categories de les Curses que pertanyen a la modalitat OPEN de  la FEEC.

S'estableixen les següents categories:                                               

 

6.2 Categories de la Marxa

S'estableixen les mateixes categories que en l'apartat anterior, afegint-hi la següent:

 

6.3 Categories de la Cursa Express

S'estableixen les mateixes categories que en l'apartat anterior, a excepció de les següents:

NOTA 1: L’edat del participant serà la que tingui a 31 de desembre de l’any de la competició.

7. Trofeus i/o premis.

Rebran trofeu i/o premi els tres primers atletes masculins i les tres primeres atletes femenines de totes les categories esmentades en l'apartat 6.1. Així mateix, també rebran trofeu els tres primers atletes masculins absoluts i les tres primeres atletes femenines absolutes que participin en la modalitat de Cursa express.

 

Els trofeus i/o premis atorgats no seran acumulables. Els premis es començaran a lliurar a partir de les 13.30h. En cas que algun atleta en posició de podi no hagi arribat a meta a l'hora d'entrega dels trofeus, conservarà els punts de cara al circuit i podrà recollir el premi que li correspongui sempre i quan finalitzi la cursa dintre dels temps de tall establerts.

8. Si bé el mal temps no és motiu per suspendre la prova, l’organització es reserva el dret d’ajornar-la o fins i tot anul·lar-la si així ho cregués convenient. La suspensió per qualsevol causa de força major de tota o de part de la prova no obligarà l’organització a retornar als participants l’import abonat per la inscripció.

 

9. L’organització no es fa responsable dels danys que puguin prendre els participants o dels que puguin ocasionar a altri. Així mateix, els participants mostraran un comportament responsable que no augmenti els riscos per a la seua integritat física o psíquica ni la dels altres participants.

 

10. L’organització entén que el fet de formalitzar la inscripció, per part del participant, significa que aquest està en condicions físiques í i psíquiques adequades per dur a terme l’esforç que suposa la prova, i no es fa responsable de les lesions que se’n puguin derivar (en cas contrari comunicar-ho a l’organització durant el procés de la inscripció). Així mateix, és responsabilitat dels participants de portar l’equip i el material adequat per a la cursa (calçat, roba esportiva i còmoda, envàs/got per a l'avituallament líquid i jaqueta tallavent en cas de pluja o mal temps). A més a més, també es aconsellable dur un telèfon mòbil carregat i un xiulet.

 

El participant ho fa per voluntat pròpia, sense cap pressió sobre la seua persona i assumint íntegrament els riscos i conseqüències derivades d’aquest tipus de modalitats esportives. És conscient de les caracteristiques del recorregut; distància total, cota (màxima i mínima), desnivell (positiu i negatiu), nivell/caracterisitiques tècniques, temps de tall (si s’escau segons el recorregut), controls de pas, temps màxim i nombre i tipus d’avituallaments.

Així mateix, el participant, informat de les característiques de la prova (tal i com es descriu en la descripció tècnica de les diferents proves), del material obligatori i conscient dels riscos intrínsecs que comporta la participació en qualsevol activitat de muntanya i els accepta i assumeix voluntàriament, decidint participar-hi amb calçat minimalista o alternatiu, eximint a l'entitat organitzadora de qualsevol responsabilitat a causa d'aquesta decisió personal.

 

11. Hi haurà avituallaments sòlids i líquids al llarg del recorregut de la Cursa absoluta, junior, cadet, express i marxa.

 

12. Hi haurà assistència sanitària a la zona de sortida i d’arribada, així com durant l’itinerari. Així mateix, el participant autoritza als serveis mèdics de la prova a que li practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que pugui necessitar, tant si està en condicions de sol·licitar-la ell mateix, com si no. Davant d'aquests requeriments, el participant es compromet a abandonar la prova i permetre l'hospitalització si els serveis sanitaris ho consideren necessari per a la seua salut i integritat física.

 

13. Per al bon funcionament de la prova hi haurà controls de l’organització al llarg del recorregut per garantir la totalitat del trajecte per part dels corredors.

 

14. L'itinerari estarà marcat amb la senyalització adequada. Abans d’iniciar la prova s’informarà als participants del tipus de senyalització amb què es trobaran.

 

15. El tram de recorregut de la prova que transcorre per carrers estarà obert al trànsit. Caldrà respectar doncs les normes de trànsit i senyals de circulació.

 

16. El dorsal haurà d’estar sempre visible ja que es necessari que els organitzadors el puguin validar. Així doncs, qui no el dugui en aquestes condicions o fet malbé o si rep un advertiment per part d’un àrbitre o personal de l’organització o de l’AECMTE i no s'esmena el defecte, quedarà exclòs de les classificacions finals. A més a més, el dorsal és personal i instransferible.

 

17. L’organització podrà desqualificar de la prova els participants que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut, així com els que hagin comès una falta greu contra les normes, els seus companys o el reglament de la prova.

 

18. L’organització també es reserva el dret de poder desqualificar qualsevol participant que mostri una actitud inadequada amb l’entorn natural que l’envolta. En aquest sentit l’organització prendrà mesures per tal de deixar intacte l’entorn i recollirà totes la brossa que pugui generar el pas dels participants.

 

19. No està permès llençar cap tipus de material durant el recorregut.

 

20. No està permès fumar ni encendre foc durant el recorregut.

 

21. Qualsevol participant desqualificat de la cursa o la marxa pels motius esmentats anteriorment, que vulgui seguir el recorregut fixat, ho farà sota la seva responsabilitat.

 

22. Els participants que abandonin la prova hauran d’informar immediatament a l’organització i passar a informar al control de fi de la Cursa/Marxa, a l'arribada. Així mateix, tots els participants tenen l’obligació d’assistir i avisar al control més proper de qualsevol accident que hagin observat.

 

23. L’organització es reserva el dret de modificar l'itinerari i l’horari si ho considera oportú.

 

24. Els participants hauran de seguir les indicacions de l’organització així com dels senyals que aquesta hagi establert.

 

25. L’organització es reserva el dret d’admissió d’inscripcions per motius de seguretat.

 

26. La inscripció a la prova és personal i intransferible, no és podrà passar la inscripció a un altre participant.

 

27. Les reclamacions es faran per escrit una vegada s’hagi acabat la cursa. La decisió de l’organització serà inapel·lable.

 

28. La inscripció serà limitada a 440 participants.

 

29. El preu de participació serà:

- Cursa absoluta, 21€

-Cursa junior, 18€

-Cursa cadet, 18

-Cursa express, 20

- Marxa, 18€

-Marxa (de 10 a 14 anys): El preu per a la franja d'edat entre 10 i 14 anys és de 14 euros de la marxa i 5 euros de l'assegurança obligatòria (l'organització es reserva el dret de no entregar  la mateixa bossa que als corredors majors d'aquesta franja d'edat).

 

- Assegurança obligatòria 5€ . (en cas de tenir-ne no cal abonar aquesta quantitat) El sistema de pagament serà l'habitual, caldrà posar-se en contacte amb l'organització per al reemborsament de la diferència de preu.

 

30. Les inscripcions s'obriran el 10 de gener de 2019, a les 09:00h  i es tancaran el dia 22 de febrer del 2019 a les 22.00h, o un cop s'hagi assolit la totalitat de participants.

 

31. El repartiment de dorsals s’efectuarà el mateix dia 24 de febrer de 07.30h a 09:00h. Per la recollida de dorsals, en cas d'estar federat, serà obligatòria la presentació de la targeta federativa. En cas de no fer-ho s'haurà d'abonar l'import abans esmentat per a la llicència temporal.

 

32. La inscripció es realitzarà a través d’Internet seguint els passos indicats i el pagament es farà efectiu mitjançant TPV.

 

33. La participació a la prova suposa la total acceptació d’aquest reglament. Qualsevol incidència serà resolta per l’organització.

 

34. Les consultes derivades de la inscripció o les possibles reclamacions es faran via mail al correu de l'organització: cursadelsbiberons@gmail.com.

 

35. En cas de desacord, el reglament del Circuit de Curses de Muntanya de les Terres Ebre, en primer cas, prevaldrà per sobre d'aquest. Per sobre d'aquest es tindrà en compte el reglament de la FEEC.

 

36. Els inscrits a la modalitat de la marxa podran portar  gos, lligat en tot moment. En cap cas podran portar-ne els participants de la cursa absoluta, cursa junior, cursa cadet o cursa express. Així mateix, l'organització declina tota responsabilitat dels danys que l'animal pugui provocar al propietari. Cal informar a l'organització de la cursa, en el moment de la recollida de dorsals, de la presència de l'animal.

 

37. En inscriure’s a la Cursa dels Biberons, els participants donen el seu consentiment per a què l'organització, per si mateixa o mitjançant terceres entitats, tracti automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal. D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té el dret d’accedir a aquests fitxers a l’objecte de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut. Per fer-ho, hauran de sol·licitar-ho per escrit a l’organització de la cursa.

 

Així mateix i d’acord als interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la Cursa dels Biberons (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc) mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc) i, sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general, la marca esportiva realitzada i la seva imatge.

Conforme disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant autoritza la cessió de dades de caràcter personal a tercers, exclusivament per a la finalitat d’organització d’esdeveniments esportius, a tercers dedicats fonamentalment a l’àmbit de l’organització d’esdeveniments esportius. Aquesta autorització té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, i en qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercitar qualsevol dels drets esmentats a través dels canals detallats en el paràgraf anterior.

 

Reglament circuit TTEE
Reglament FEEC