RÉGLEMENTATION:

REGLAMENT

01.   Tots els corredors han de saber que estan en perfectes condicions físiques per afrontar una prova com aquesta.

02.   El material obligatori per participar en la CANIXTREM és l’arnes del gos+collar gos+línia de tir amb amortidor+mosquetó de seguretat+arnes corredor.

03.   Hi haurà avituallament al KM-4 del circuit

04.   Els gossos que hi participin hauran d’acreditar cartilla sanitària oficial, amb les següents vacunes vigents: vacuna tetravalent i la vacuna antiràbica. Aquestes vacunes hauran de constar a la cartilla i estar signades per un veterinari oficial.

05.   Els gossos que participin en aquest esdeveniment hauran d’estar identificats mitjançant un microxip homologat, que constarà a la cartilla sanitària oficial. Es podrà comprovar en qualsevol moment mitjançant un detector de xips, que el número del xip de la cartilla coincideix amb el de l’animal.

06.   Els gossos agressius (no de raça perillosa) hauran de prendre la sortida en darrer lloc i amb morrió si fos necessari. El corredor haurà de prendre mesures per controlar-lo tant a la sortida com durant tot el recorregut.

07.   En cap moment es pot maltractar de forma física o verbal al gos.

08.   No es podrà sortir del circuit marcat ni rebre ajuda externa en el recorregut.

09.   El director de la cursa podrà desqualificar un equip i retirar-li el dorsal o aplicar penalitzacions que cregui convenients en cas de no complir alguns dels punts del reglament.

10.   Les femtes que puguin generar els gossos seran recollides per cada propietari o passejador amb bosses per aquest efecte.

11.   Els gossos participants en aquesta prova no podran ser menors d’1 any ni major de 10 anys.

12.   Els gossos participants en aquest esdeveniment no podran mostrar símptomes de malalties infeccioses, ni mostrar ferides, lesions o qualsevol tipus de patologia que li causi dolor, patiment, o que pugui afectar negativament la seva salut o la de la resta de gossos o persones.

13.   Hi haurà presència de veterinaris col·legiats mentre duri l’esdeveniment, que vetllaran perquè es complexin aquestes mesures sanitàries i que resoldran qualsevol imprevist sanitari que pugui sorgir.

14.   Tots els corredors tenen l’obligació d’assistir i de comunicar qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.

15.   Els corredors que decideixin retirar-se de la CANIEXTREM ho hauran de comunicar al personal de l’organització més proper.

16.   El corredor és responsable de validar els temps de sortida i meta fent ús del sistema de cronometratge que l’organització de la CANIXTREM estableixi.

17.   El dorsal haurà d’estar en un lloc visible i sense manipulació amb el risc de no fer-se quedar exclòs de les classificacions.

18.    L’itinerari estarà degudament senyalitzat amb cintes de color blanc amb logotips de BURRIACXTREM.

19.   Qui no tingui cura o demostri actitud poc respectuosa anvers l’entorn natural on es desenvolupa la cursa podrà ser exclòs de la prova per l’organització.

20.   Els menors d’entre 14 i 17 anys, els caldrà una autorització dels pares o tutors legals en el moment de recollir el dorsal.

21.   L’organització no es fa responsable dels danys causats o patits pels corredors.

22.   Tot allò que no estigui previst en aquest reglament, serà resolt per l’organització de la CANIXTREM.

 

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova. Els participants donen el seu consentiment que les seves dades personals siguin publicades a les llistes d’inscrits.

 

DRETS D’IMATGE

Tots els corredors renuncien als seus drets d’imatge durant la cursa, l’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès propi.

L’acceptació d’aquest reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’organització de la BURRIACXTREM a la realització de fotografies i filmació de la seva participació en la CANIXTREM 2017 i en dona el seu consentiment per la seva explotació comercial i publicitària.

 

La formalització de la inscripció implica també l’acceptació d’aquest reglament.