RÉGLEMENTATION:
El present reglament explica quines són les condicions i característiques de l’ONCOBIKE. Aquest reglament és d’estricte compliment per part de tots els participants a l’esdeveniment. 
Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’organització. Tota modificació serà comunicada als participants, a través de la pàgina web.
La realització de la inscripció a l’esdeveniment implica l’acceptació total del present reglament.

REGLAMENT ONCOBIKE 2017  - AUTORITZACIÓ MENORS D'EDAT - PLEC DE DESCÀRRECS