REGLAMENTO:

VERTICALP SKY RACE

 *REGLAMENT*

Article 1. LA PROVA

La VerticAlp Sky Race, és una cursa que segueix senders i camp a través de la Comarca

de La Cerdanya entre els 1000 i els 2500 metres d’altitud.

La distància d’aquesta cursa és de 7,5km.

Desnivell Acumulat: 1400m.

Desnivell positiu 1400+.

Es primarà, sobretot, la seguretat dels corredors.

Article 2. AVITUALLAMENTS

Al llarg del recorregut es situaran 2 punts intermedis d’avituallament líquid i un 3er

líquid al cim.

Tots aquests punts estaran degudament senyalitzats.

En cadascun dels avituallaments es disposaran recipients on els participants puguin

dipositar les deixalles.

L'organització es farà càrrec de la recollida d’aquestes deixalles.

- Km 2 Camp de Tir/Pla de la Baga

- Km 3,5 Parc Recreatiu

- Km 5,5 Comaoriola

Article 3. HORARI

El temps màxim establert per la realització de la VerticAlp Sky Race serà de 3 hores.

Article 4. DATA

La VerticAlp Sky Race es celebrarà el diumenge dia 22 d’agost de 2021. La sortida serà

a les 9:00 de la Plaça Major d’Alp.

Article 5. INSCRIPCIONS i CANCEL.LACIONS

La inscripció es podrà fer per Internet i en els punts anunciats a la pàgina web de la

cursa, complimentant tot el formulari d’inscripció i realitzant el pagament

corresponent.

Obertura d’Inscripcions el dia 20 de juliol de 2021.

Tancament d’Inscripcions el dia 20 agost de 2021 o al arribar al límit màxim dels 300

inscrits (adults) i 100 inscrits (kids, constant que només tindran samarreta d’obsequi

els 80 primers nens inscrits).

S’aconsella imprimir el certificat de cobrament bancari, però cal destacar que l’únic

document vàlid per demostrar la inscripció només serà el mail automàtic que el

corredor rebrà just després de la preinscripció.

Es podran fer inscripcions presencials el dissabte 21 d’agost a l’entrega de dorsals

(sempre i quan no s’hagin arribat a les places límit).

Article 6. DORSALS

Durant tota la prova el participant estarà obligat a portar el dorsal sempre a la part

frontal del cos, de forma totalment visible i per damunt la roba.

Per la recollida del dorsal és obligatori presentar:

• Plec de responsabilitats i responsabilitat Covid omplert i signat.

• Si heu pagat la inscripció com a federats, targeta de federat o document

acreditatiu de la llicencia de la FEEC, FEDME o Federació de muntanya

equivalent de la vostra comunitat o país adherida a la UIAA o que tingui

reciprocitat amb la FEEC.

En cas de recollida per una tercera persona, caldrà fotocòpia del DNI signada pel

corredor i acreditació de la Llicència en cas de ser federat.

Entrega de dorsals el dissabte 21 d’agost al poliesportiu d’Alp de 17 a 19h, i diumenge

de 7.00h a 8.00h.

Article 7. HORARI DE LA CURSA

Sortida des d’Alp el 22 d’agost de 2021 a les 9.00h AM.

Les sortides seran de 30 persones cada 2 minuts a partir de les 9h.

La sortida serà en mascareta, un cop a la línia de sortida se la podran treure.

Les categories Juvenil, Júnior i promesa sortiran a la segona sortida de la Verticalp Sky

Race.

Es penjaran els llistats de sortida el dia abans de la cursa a la nostra web

www.clubcerdanyapirineus.com

Tancament a Tosa d’Alp el dia 22 d’agost de 2021 a les 13h.00h PM.

Article 8. CATEGORIES i PREMIS

Segons classificació general, Masculina i Femenina amb edats complertes durant l’any

2021 (edat del participant a 31 de desembre):

• Absolut

• Juvenil (16 a 17 anys)

• Júnior (18 a 20 anys)

• Promesa (21 a 23 anys)

• Sènior ( 23 a 39 anys)

• Veterà/na (De 40 a 49 anys complerts durant la referència)

• Màster 50 (50 anys a 59)

• Màster 60 (60 anys a més)

Informar, que qui tingui premi en una classificació, se l'exclourà de les altres.

A L’ENTREGA DE PREMIS, QUI NO ESTIGUI PRESENT A L’HORA DE RECOLLIR EL

PREMI,AQUEST QUEDARÀ IMMEDIATAMENT FORA DEL LLOC DEL PODI, I EL/LA

SEGÜENT CLASSIFICAT/DA PUJARAN UN LLOC A LA CLASSIFICACIÓ

Article 9. PARTICIPACIÓ

Per participar a les curses s'ha d'haver complimentat el formulari d'inscripció amb

totes les dades exigides i formalitzar el pagament de la mateixa.

A l’entrega de dorsal és obligatori presentar la documentació esmentada

anteriorment.

L’edat mínima de participació serà de 18 anys. Si algun participant és menor, haurà de

portar complert el full d’autorització a menors per un adult.

El treball de l’organització, en principi, no és ajudar els participants a solucionar els

problemes que puguin sorgir durant la cursa degut a les condicions climatològiques,

problemes físics o mentals derivats d’un cansament extrem.

Està prohibit rebre ajuda externa o avituallament en el transcurs de la cursa fora dels

llocs establerts per l’organització. Es podrà avituallar en els llocs que coincideixin amb

els avituallaments oficials de la cursa. Està prohibit anar acompanyat d’altres persones

que no siguin participants inscrits a la prova.

Article 10. SEGURETAT i ASSISTÈNCIA MÈDICA

Hi haurà llocs de socors en diferents punts del recorregut que estaran connectats amb

la direcció de la cursa.

Un equip mèdic estarà present durant tota la durada de la cursa.

Els llocs de socors estan destinats a donar assistència a tots els corredors en perill amb

els mitjans de què disposin, propis o externs.

En alguns punts hi podrà haver controls mèdics aleatoris.

Negar-se a fer un control o faltar al respecte al metge/assistent que ho demani

implicarà la invalidació immediata del dorsal.

El corredor que ho necessiti pel motiu que sigui, ferida lleu o greu, hipotèrmia, cop de

calor, etc., podrà fer ús d’aquest servei:

• Presentant-se a un dels llocs de socors.

• Trucant al telèfon d’emergències facilitat per l’organització.

• Demanant a un altre corredor que avisi al servei mèdic.

• Tots els participants estan obligats a oferir assistència o ajuda a qualsevol altre

participant en perill que ho necessiti o ho demani.

S’ha de considerar que en el medi on es desenvolupa l’activitat i la distància d’un lloc a

l’altre, l’assistència mèdica es pot demorar. La seguretat de cadascú dependrà del

material que es porti a la motxilla.

Qualsevol corredor que avisi l’equip mèdic haurà d’acceptar la valoració i decisió de

l’equip mèdic que podrà optar per:

• Retirar de la cursa (invalidant el dorsal) a qualsevol corredor no apte per

continuar en la mateixa.

• Evacuar amb el mitjà que l’equip mèdic consideri oportú i valorant la gravetat

del corredor.

• Hospitalitzar a qualsevol corredor si el seu estat així ho demana.

Els corredors han de mantenir-se sempre dins del camí senyalitzat, fins i tot per

dormir. Està prohibit progressar per fora del camí senyalitzat.

Qualsevol corredor que s’allunyi del recorregut senyalitzat no serà responsabilitat de

l’organització.

Cap corredor podrà rebre assistència fora de les zones d’avituallament.

TELÈFONS D’EMERGÈNCIES

• Si hi ha cobertura de mòbil: Trucar al telèfon del centre de control de la

Verticalp Sky Race (636790580)

• Si no hi ha cobertura de mòbil: Trucar al 112.

Article 11. TALLS HORARIS

Durant el recorregut no hi haurà un límit de temps per passar pels Controls Principals.

Només hi haurà un temps límit per realitzar la prova de 3h.

Article 12. RESPONSABILITAT

Els participants realitzen la cursa sota la seva responsabilitat, sobre ells recau la decisió

de sortir i realitzar la cursa.

Els participants eximeixen l'organització de les reclamacions o demandes basades en

suposades accions dels participants o de terceres persones que actuïn al seu favor, així

com les reclamacions o demandes resultants dels danys que puguin succeir als

participants i al seu material, inclosa la pèrdua.

Els participants hauran de signar els documents requerits per evidenciar amb més

claredat qualsevol apartat del reglament.

Article 13. INFORMACIÓ GENERAL

L'organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o

ocasionar els participants, l'organització vetllarà per evitar-los.

L'organització es reserva el dret de modificar les bases del reglament, suspendre-les o

modificar-les davant d’una eventualitat o per causa de força major com una

meteorologia adversa.

En el cas de condicions meteorològiques adverses, raons de seguretat, etc.,

l'organització pot suspendre la prova, modificar el recorregut o variar els límits horaris.

En inscriure’s, els participants accepten sense reserves aquest reglament, l'ètica i la

normativa de la cursa

Article 14. MATERIAL

Cada participant ha de ser conscient dels perills de la Muntanya, tant entrenant com

en cursa per tal de gaudir-ne amb la màxima seguretat del recorregut que cadascú

s’afronta.

Article 15. GUARDA-ROBA

• Guarda-Roba.

L’organització també posarà a disposició dels participants un servei de guarda-roba i

també hi haurà servei de pujar alguna petita bossa o roba d’abric per la baixada.

Article 16. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

Tots el participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades pels membres

de l’organització de la cursa. En cas de desobeir les directius de seguretat indicades per

l’organització, el corredor pot ser desqualificat de la prova.

Tots els participants tenen la obligació d’assistir i comunicar al control més proper

qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho podran ser desqualificats.

Els corredors que decideixen retirar-se d’una cursa hauran de comunicar-ho a

l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada. Tots el corredors

hauran de dur el material obligatori per a realitzar la cursa.

El corredor és el responsable de validar el temps meta fent visible el seu dorsal o fent

ús del sistema de cronometratge que l’organització estableix.

Article 17. INFRACCIONS

Les penalitzacions descrites a continuació seran aplicades en el lloc i el moment en què

es cometin les faltes. Les persones autoritzades per sancionar podran ser: els

comissaris, metges i els responsables de cada avituallament o punt de control.

Les penalitzacions que impliquin una sanció de temps s’hauran de complir en el mateix

punt on s’hagi produït la infracció i davant del responsable sancionador.

No complir dita penalització seria incórrer en una falta de “desobediència de les ordres

dels comissaris, responsables d’avituallament, metges o infermers”, penalitzada amb la

desqualificació.

Existiran tres tipus de sancions:

Lleus, greus i molt greus.

• Sancions Lleus

• No portar el dorsal en un lloc visible.

• Modificar la forma o composició del dorsal.

• Sancions Greus

• Escurçar o tallar recorregut sortint de l'itinerari marcat.

• Rebre assistència externa fora de les àrees d'avituallament.

• Ser assistit fora dels punts autoritzats.

• Sancions Molt Greus (es penalitzaran amb la desqualificació del participant)

• Llençar deixalles fora dels llocs assignats.

• Utilitzar qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del

recorregut.

• No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de

companyia o de respecte a la natura.

• Qualsevol desconsideració amb els jutges de l'organització, comissari mèdic,

director de la cursa, membres de l'organització, participants o voluntaris de la

cursa.

• Finalitzar la prova més tard de l'hora de tancament fixada per l'organització.

• No ajudar o auxiliar a un corredor accidentat.

• Alterar la senyalització del recorregut.

• Perdre el dorsal, el xip de cronometratge o el braçalet de corredor.

• Participar amb el dorsal d'un altre corredor.

• Treure's el braçalet de corredor o donar-lo a un altre corredor.

• La ingesta de productes dopants així com negar-se a la realització de la prova

antidoping en la forma i horaris establerts.

Reclamacions

Les reclamacions o queixes dels corredors que es realitzin mentre estigui en curs a la

Verticalp Sky Race 2021 s’hauran de presentar per escrit al Centre de Control de la

cursa situat a la Plaça Major d’Alp, omplint un formulari que es facilitarà in situ, previ

pagament d’una fiança de 50€ (en metàl·lic), que seran retornats en cas de resolució

favorable pel corredor.

Aquestes reclamacions es podran presentar fins al moment del tancament de la cursai

podran afectar a les classificacions provisionals i entrega de premis.

Cada reclamació serà estudiada i resolta pel jurat de competició que estarà format

per:

El director de la cursa, el director esportiu, el responsable del crono (cas que sigui

necessari) i un corredor escollit a l’atzar i acceptat per les dues parts

Contra la resolució del jurat de competició no s’hi pot presentar cap recurs.

La resolució per aquestes reclamacions es prendrà en el mínim de temps possible, no

superant el plaç màxim de 7 dies.

En cas de resolució favorable al corredor, se li retornarà la fiança i es rectificarà la seva

classificació en cas necessari.

Article 18. DRETS D’IMATGE

El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i

regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i

familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de

Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.

L’Ajuntament d’Alp i el Club Esportiu Cerdanya Pirineus es reserven els drets exclusius

de les imatges, de prendre i recopilar fotografies, vídeo i informació de les curses en

què tots els participants estiguin implicats, així com utilitzar aquest material en

anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic, publicitari o de

promoció de l’esdeveniment.

Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de tenir el consentiment de

l’Ajuntament d’Alp i el Club Esportiu Cerdanya Pirineus.

Article 19. PROTECCIÓ DE DADES

En inscriure’s a qualsevol de les curses de la Verticalp Sky Race 2021, els participants

donen el seu consentiment per a que l’organització de la prova tracti amb finalitat

únicament esportiva o promocional les seves dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de

Caràcter Personal, el participant pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,

cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça

info@clubcerdanyapirineus.com

Els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom,

cognoms, categoria i resultat obtingut.

Article 20. MODIFICACIONS

Aquest reglament pot ésser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per

part de l'Organització.

El fet de realitzar la inscripció mostra la conformitat del participant amb aquest

reglament.