REGLAMENT:

1.Pròleg

La cursa de muntanya l’Airosa de Mas de Barberans, va néixer amb la finalitat de crear un

esdeveniment esportiu competitiu on hi pugui participar tothom, tant des del punt de vista de la

competició, organització o col·laboració, a partir de la iniciativa de Felip Adell Querol.

A la seva memòria volem dedicar aquesta i les futures edicions.

 

2. Data, horari i punt de sortida

2.1. La Cursa de l’Airosa 2022 (en endavant la Cursa) es portarà a terme el dia 13/08/2022.

2.1.1 La Marxa de l’Airosa 2022 no competitiva (en endavant la Marxa) es realitzarà

el mateix dia, amb sortida 10 minuts després de la Cursa.

2.2. La sortida es donarà des de la zona dels Restaurants de Mas de Barberans a les 18:00h

2.3. La direcció tècnica es reserva el dret de canviar la data i horari de sortida en cas que per

qualsevol causa aliena, no aporti les garanties suficients per a la seva correcta realització.

3. Participació.

3.1 La cursa està oberta a tot i tota participant que accepti aquest Reglament, sempre que la

seva inscripció s’hagi fet de forma correcta i dintre del termini establert.

3.2. Tot i tota participant estarà emparat per una assegurança d’accidents, sigui per l’oferta per

la Cursa o en cas d’estar federat o federada, el que cobreix la seva Federació.

3.3. Tot participant haurà de completar i entregar el document de descàrrega de

responsabilitat i aptituds físiques, el qual es pot trobar al lloc web de l’inscripció.

3.4. Podran participar en la Cursa aquells i aquelles esportistes que a 31 de desembre de l’any

en curs hagin complert 13 anys.

3.5.Els menors de 18 anys hauran de dur a l’organització de la cursa una autorització del

pare, la mare o tutor o tutora a l’hora de fer la inscripció. Es pot trobar el model de l’autorització al

lloc web de l’inscripció.

4. Categories

A efecte de distribuir cada participant en la categoria corresponent, es tindrà en compte l’edat del

participant a 31 de desembre de l’any en curs.

S'estableixen les següents categories (masculines i femenines).

4.1 Infantil - Sub 14: enter 13 i 14 anys

4.2 Cadet - Sub16: entre 15 i 16 anys.

4.3 Juvenil - Sub18: entre 17 i 18 anys.

4.4 Júnior - Sub20: entre 19 i 20 anys.

 

4.5 Absoluta: participants de més de 21 anys distribuïts amb les següents subcategories:

4.5.1 Promesa: participants de 21, 22 i 23 anys.

4.5.2 Sènior: participants de 24 a 39 anys.

4.5.3 Veterà: entre 40 a 49 anys.

4.5.4 Màster 50: entre 50 a 59 anys

4.5.5 Màster 60: participants a partir de 60 anys

4.5 Locals

 

5. Inscripcions

 

5.1 Les inscripcions a la Cursa i Marxa s’obriran el 28 de Juny de 2022 a les 12:00.

5.2 Les inscripcions es faran obligatòriament a través de la web https://www.9hsports.cat/

5.3. El número màxim d’inscrits serà de 150 en la suma de totes les categories de Cursa i 150 per

la Marxa.

5.4 El tancament de les inscripcions es realitzarà 2 dies naturals abans de la cursa o fins esgotar

dorsals.

5.5. L’organització es pot reservar els dorsals que cregui oportuns.

 

6. Característiques de la Cursa i Marxa

6.1. Les distàncies per categories estan definides al punt 7.

6.2. Durant el recorregut de la Cursa, hi haurà 7 punts d’avituallament, que s’hauran de respectar

per aportar complement sòlid i líquid als corredors. No es podrà aportar avituallament als corredors

fora d’aquest punts, a part del que pugui transportar el propi corredor.

 

6.3.També hi haurà 4 punts de seguretat als trams tècnics més complicats i amb més risc.

6.4.Els punts d’avituallament seran els següents:

Un avituallament líquid AV3 a 9,5km i PS4 a 15 km de sortida

Un avituallament líquid i sòlid a AV1 a 3’5km, PS1 a 6km, AV2 a 8,5km, AV4 a 13km i

AV5 16,5 km de sortida.

6.5. Els avituallaments AV5, PS4 i AV1 seran els utilitzats per les categories Cadet, Junior

i Juvenil, i Marxa.

Als avituallaments no hi haurà gots de plàstic per a l’ús dels corredors, els quals hauran de portar

bidons, bosses o altres recipients per transportar.

6.6. Després de cada control d'avituallament, l'organització de la cursa col·locarà recipients

on els corredors i les corredores puguin dipositar les deixalles (gots, embolcalls, esponges, etc.),

fins a una distància màxima de 50 m després de cada un

6.7.Hi haurà 3 controls de temps intermitjos:

Airosa (PS1 km 6), L'ombria Toll Blau (AV3 km 9,5) i Mola Fonollà (PS4 km 15)

6.7.El recorregut estarà degudament senyalitzat totalment, amb cintes i material reflectant a la

zona final de la prova que coincidirà amb la part nocturna.

6.8.És recomana l’ús de llum frontal per córrer la cursa, tenint en compte que el tram final es

podrà córrer a la nit.

6.9. A la cursa hi haurà dos temps de tall, on els corredors que arribin més tard, seran obligats a

abandonar el recorregut. El primer temps de tall estarà situat a l’avituallament de la Cova d’en Marc

i es donarà a les 2 hores de l’inici. El segon temps de tall estarà situat a l’avituallament dels dos

barrancs i serà a les 3 hores de la sortida.

6.10. A la marxa, hi haurà un punt de tall al Pont de les Canals, a les 19:10h.

6.11.Es donarà assistència a tots els corredors que abandonin la competició, retornant-los a la

línia d’arribada pels mitjans oportuns en cada cas.

Si el corredor continua a la cursa, un cop apercebut del temps de tall, serà baix la seva

responsabilitat i fora de la de l’organització de la cursa.

A les 22:00 es tancarà el control d’arribada, tant per Cursa com per la Marxa (4:00h després de la

sortida)

 

7. Quadre resum de distàncies per categories.

Categoría Distància Desnivell

Marxa 9,4 km +450m

Infantil 3,1 km +150m

Cadet 9,4 km +450m

Juvenil 9,4 km +450m

Júnior 18 km +1300m

Absoluta 18 km +1300m

8. Classificacions i premis

8.1 Obtindran premi els tres primers i les tres primeres de les classificacions absolutes. Els

primers dels corresponents subcategories i categories cadet, juvenil i junior també tindran premi.

8.2 Els premis no seran acumulatius. Per tant, els tres primers absoluts (masculí i femení) no

obtindran el premi de la seva subcategoria. Aquest recaurà sobre els següents de cada subcategoria.

8.3 El primer local, masculí i femení, també tindrà premi.

9. Organització

L’organització (organitzacio@cursadelairosa.cat) es compromet a efectuar les següents

funcions:

9.1 Controlar l’accés a les zones d’arribada, sortida i zones restringides.

9.2 Presa de temps als controls de pas i a l’arribada.

9.3 Cronometrar la prova i exposar els resultats.

9.4 Tenir cura de la seguretat en tot el recorregut de la prova, i assistir als corredors i les

corredores que abandonin la competició. Tenir previstos itineraris de tornada.

9.5 Oferir serveis mèdics i de salvament en cas de lesió o accident.

9.7 Organitzar les cerimònies d’apertura, entrega de trofeus i tancament.

9.8 Col·laborar amb l’equip arbitral en tot el necessari.

9.9. Preveure una zona de vestidors amb dutxes, servei de guarda-roba i serveis pels i per les

participants.

9.10. Funcions dels controls:

− L’organització designarà un o una responsable en cada punt de control.

− Els membres de control estan facultats per denunciar als competidors i competidores en cas

que aquests o aquestes infringeixin el reglament de competició i informaran a la direcció de la cursa

d’aquestes infraccions. En cap cas el control podrà sancionar un corredor.

− Els membres del control són els responsables de vetllar per la seguretat dels competidors a la

zona que se’ls ha assignat.

 

− Els controls estan facultats per indicar la conducta a seguir en tot moment als i a les

participants, com ara:

▪ En cas d’abandonament: itinerari a seguir.

▪ En cas de suspensió: itinerari a seguir.

▪ En cas d’accident: socorrer/avisar a la direcció de cursa.

− Tots els controls hauran d’estar al lloc indicat 30 minuts abans de l’hora de sortida de la prova.

9.11. L'organització de la Cursa podrà suspendre-la quan les condicions climatològiques o raons

de força major ho aconsellin.

9.12. L'organització procurarà una zona d'escalfament, propera a la sortida de la cursa i una zona

de serveis, vestidors, dutxes, massatges, refrescos, etc. , prop de la zona d'arribada.

9.13. Per tal de garantir la màxima seguretat als i a les participants, l'organització de cada cursa

preveurà un equip escombra necessari per a recórrer la totalitat de l'itinerari de la cursa i en el seu

mateix sentit.

9.14. En la realització de la Cursa, es garanteix la comunicació entre els controls, equip

escombra, controls de sortida i arribada, mitjançant aparells emissors-receptors.

9.15. L'organització disposarà d’un equip mèdic adient i de dues ambulàncies amb equip de

suport vital bàsic (equipada amb un desfibril·lador) i estarà en contacte amb els grups de

rescat pertinents (Bombers, Mossos d'esquadra, Guàrdia Civil, GRM, etc.) mitjançant el 112 per tal

de facilitar la ràpida intervenció i/o evacuació en cas d'accident.

9.16. Abans de donar la sortida a la Cursa, l’organització farà una verificació de dorsals i xips

Aquests llistats contindran almenys la posició general, la categoria i sexe, el DNI del corredor, el

número de dorsal, l’equip amb el qual s’ha inscrit, la població amb la qual s’ha inscrit, el nom

complet del corredor o la corredora i la data de naixement.

10. Marcatge

10.1 Els recorregut estarà degudament senyalitzat totalment amb cintes, fletxes, banderoles o

pals i es procurarà que els colors de les marques no es confonguin amb l'entorn.

10.2 En especial, es tindrà cura del marcatge de les cruïlles i altres llocs conflictius. Sempre que

sigui necessari l'organització ubicarà físicament alguna persona en aquests llocs, sigui quina sigui la

seva naturalesa.

10.3 El marcatge del tram que per temps de pas serà nocturn, es marcarà amb

elements reflectants i/o lluminosos.

10.4 L’organització revisarà el marcatge del circuit el mateix dia de la prova hores abans.

 

11. Obligacions i infraccions dels i de les participants

OBLIGACIONS DELS I DE LES PARTICIPANTS

 

11.1.Tots i totes les participants tenen l'obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol

membre de l'organització de la cursa. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per

l'organització, el corredor o la corredora serà desqualificat de la prova.

11.2.Tots i totes les participants tenen l’obligació de portar el dorsal íntegre, sense doblar ni

retallar, i ben visible. Si després d’un advertiment per part d’un àrbitre o personal de l’organització

de la cursa, el corredor o la corredora no s’atura i esmena el defecte es procedirà a la desqualificació

del o de la participant.

11.3.Tots i totes les participants tenen l'obligació d'assistir i de comunicar al control més proper

qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats o desqualificades.

11.4.Els corredors i les corredores que decideixin retirar-se d'una cursa hauran de comunicar-ho a

l'organització a través del control més proper al lloc de la retirada.

11.5.El corredor i la corredora és el responsable de fitxar a tots els controls que hi hagi establerts

a cada cursa.

INFRACCIONS DELS I DE LES PARTICIPANTS

En el reglament de cada cursa existiran tres tipus d'infraccions, lleus, greus i molt greus.

11.6. Lleus (es penalitzaran de 3 fins a 60’):

− No dur el dorsal en lloc visible.

− Modificar la forma o composició del dorsal.

− Anticipar-se al senyal de sortida.

11.7. Greus (es penalitzaran de 5 fins a 120’):

− Tallar o escurçar el recorregut sortint de l’itinerari marcat.

− Rebre assistència externa fora de les zones d’avituallament indicades.

11.8. Molt greus (es penalitzaran amb la desqualificació immediata):

− Llençar deixalles fora dels llocs designats.

− Utilitzar qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut.

− No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia o de

respecte a la

natura.

− Qualsevol desconsideració amb els membres de l'organització o participants de la prova.

− Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament del control d’arribada, fixada per

l’organització.

− Passar pels controls de pas més tard de l’hora de tancament.

− No auxiliar a un corredor o una corredora accidentat.

− Alterar la senyalització del recorregut.

− Perdre el xip de cronometratge.

 

− Participar amb el dorsal d’un altre corredor o corredora.

− Treure’s la polsera (si existeix) i/o donar-la a un altre corredor o corredora.

cursa a celebrar.

12. Reclamacions

12.1. El mateix dia de la Cursa, es farà públic els resultats en un lloc visible.

12.2.Els i les participants podran fer reclamació oral al Director de la Cursa al tancament de la

prova i així es farà constar a l’acta de cadascuna de les proves.

12.3.Per reclamacions posteriors al dia de la cursa, els i les participants tindran dret a reclamar

per escrit (organitzacio@cursadelairosa.cat) dins dels 3 dies següents a la publicació dels resultats a

la pàgina web del 9HSports i així es farà constar als reglaments de cadascuna de les proves.

13. Responsabilitats

13.1 El fet de participar en la Cursa representa l'acceptació del present reglament

13.2 És responsabilitat dels i de les participants portar l'equip i material adequat per la Cursa.

També és responsabilitat de cada participant haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics

necessaris per poder participar en la Cursa, així com del seu propi estat físic.

13.3 La organització de la Cursa haurà d'estar en possessió de totes aquelles assegurances i haurà

de complir tota normativa que per a cada moment s’exigeixi a les entitats al medi natural.

13.4 L’organització de la Cursa no es fa responsable dels danys de qualsevol mena derivats o

ocasionats pels participants, per negligència o mala fe i altres casos, durant la celebració de la

mateixa.

 

14. Sostenibilitat

14.1 L’organització de la cursa intentarà reduir la utilització de materials no reutilitzables en

qualsevol zona, espai o instal·lació que s’utilitzi directament o indirectament durant el transcurs de

la prova.

14.2 Als avituallaments, es reduirà al màxim la utilització de gots, havent de proveir-se cada

corredor d’un recipient d’aigua que serà reposat a cada avituallament. En cas d’utilitzar gots, seran

de material biodegradable

15. Drets d’imatge

15.1.Cursa de l’Airosa com entitat organitzadora es reserva els drets d’imatge, fotografies i

vídeos de les proves de cada una de les proves que formen part dels diferents campionats. Així

mateix podrà utilitzar-los, en un context ètic, per fer anuncis, relacions públiques o per qualsevol

altra finalitat periodística o promoció de la Cursa

16. Política de privacitat

16.1.Totes les dades personals són gestionades per 9hsports:

https://www.9hsports.cat/ca/avis_legal

17.Questions no previstes

17.1 L’organització de la cursa es reserva el dret a ajornar l’event al dia següent, tant la cursa i la

marxa, si per condicions meteorològiques excepcionals, o d’altre àmbit, així ho recomanen.

17.2. Totes les qüestions no previstes en el present reglament seran resoltes per l’Organització de la Cursa l’Airosa 2022.