REGLAMENT:

REGLAMENT VIA CASTRUM

 

El present reglament explica quines són les condicions i característiques de la VIA CASTRUM. Aquest reglament és d’estricte compliment per tots els participants de qualsevol de les distàncies que comprèn l’esdeveniment. 

Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’organització. Tota modificació serà comunicada als participants. 

la realització de la inscripció a qualsevol de les distàncies de l’esdeveniment implica l’acceptació total del present reglament.

A causa de les mesures de seguretat i sanitàries que s’apliquen conseqüència de la Covid’19 serà d’obligat compliment el PROTOCOL CÒVID VIGENT EN EL MOMENT DE LA REALITZACIÓ DE LA VIA CASTRUM per a tots els i les participants i també per a l’organització. Alhora que el fet d’inscriure’s a qualsevol de les modalitats de la Via Castrum significa l’acceptació total de l’esmentat PROTOCOL i del present reglament:

 

 

1. INSCRIPCIÓ

1.1. Els participants podran inscriure’s a una de les 4 modalitats de l’esdeveniment VIA CASTRUM:

- CURSA K12: 12,5km amb 500m+ 

- CURSA K21: 21,5km amb 1000m+

- CURSA K30: 30Km amb 1500m+

- CAMINADA : 12,5 km amb 500m+ (mateix circuït Cursa K12)

 

1.2. El preu d'inscripció inclou:

a) Modalitat “Cursa

- Obsequi regal 

- Avituallaments en cursa 

- Avituallament d'arribada 

- Dorsal personalitzat, amb 4 imperdibles 

- Sistema de cronometratge 

- Llistes de classificació On-line 

- Guarda-roba (és recomana utilitzar el guarda-roba només per objectes imprescindibles i evitar objectes de valor, com mòbils, joies, diners, rellotges, etc.)

- Assegurança en cas de no estar Federat (S’ha d’indicar en el moment de fer la inscripció)

 

b) Caminada Popular

- Obsequi regal 

- Avituallaments en el recorregut

- Avituallament d'arribada 

- Distintiu acreditatiu per la realització de la caminada

1.3. La plaça s’assignarà al corredor de manera definitiva al moment de fer la inscripció 

1.4. Un cop formalitzat el pagament no es farà cap tipus de devolució. 

1.5. En cas de lesió justificada amb comprovant mèdic, es podrà fer un canvi de nom amb les dades d'un altre company, o cancel·lació de la inscripció 

1.6. Canvis de distància: 

• Es farà un canvi de distància si hi ha places lliures al nou recorregut. 

• Si el canvi és a una distància inferior no es retornarà la diferència. 

• Si el canvi es fa a una distància superior el corredor haurà d’abonar la diferència. 

1.7. Cinc dies abans de la cursa no es realitzaran canvis de nom ni cap tipus de modificacions. 

1.8. Les inscripcions es tancaran un cop s’hagi superat el límit de participants o la data anunciada a la pàgina web, concretament la data límit serà a les 23:59:59 hores del dia 29/04/2022. 

1.9. L'organització es reserva el dret d'ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial. 

 

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

2.1. S’ha de ser major d'edat el dia de la cursa, en cas contrari, és obligatori presentar “l’autorització de menors” (el trobareu a l’apartat d’inscripcions de la web). 

2.2. Els corredors han de tenir la preparació i els coneixements adients per fer front al quilometratge i al desnivell de la prova. 

2.3. Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil. 

 

3. MATERIAL I ROBA 

3.1. L’organització es reserva el dret d’impedir la sortida de qualsevol corredor que consideri que no porta el material adient. 

3.2. Els participants s’han de calçar i equipar de manera adient segons a les condicions tècniques i meteorològiques que requereixen les curses de muntanya. 

3.3. Es recomana que tots els corredors facin ús de crema solar. 

3.4. L’organització revisarà i supervisarà, aleatòriament, que els participants portin el material que marca el present reglament. 

 

4. DORSALS I ACREDITACIONS

4.1. Tot participant tindrà un dorsal amb un color identificatiu del recorregut al qual s’ha inscrit. 

4.2. És obligatori portar el dorsal visible perquè l’organització pugui identificar els participants amb claredat en cada un dels controls. 

4.3. No està permès cap canvi de dorsal entre corredors. 

4.4. Els participants podran accedir a les zones comunes, als avituallaments i a la zona d’arribada dels corredors, portant visible el seu dorsal. 

 

5. CONTROLS 

5.1. Durant el recorregut hi haurà diferents punts de controls repartits al llarg del mateix. 

5.2. Cada un dels controls també serà un punt d’informació pels participants de la cursa. 

5.3. L’organització es reserva el dret de col·locar controls sorpreses al llarg del recorregut. 

 

6. AVITUALLAMENTS 

6.1. Durant la cursa hi haurà dos tipus d’avituallament:

-Avituallaments líquids

-Avituallaments líquids i sòlids.

6.2. Els avituallaments seran punts per reomplir “camelbacks” i bidons, si els participants ho creuen necessari

6.3. Els participants han de llançar els residus dins del perímetre marcat en els avituallaments 

6.4. Els corredors han d'estudiar amb determinació on estaran col·locats cada un dels avituallaments per ser conscients de la distància i el desnivell existent entre els diferents punts. 

6.5. Els corredors només podran rebre ajuda externa per part de col·laboradors, amics o familiars en els punts de controls o en els avituallaments establerts. 

 

 

 

7. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS 

7.1. L’organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes del present reglament. 

7.2. Les sancions seran consensuades per l’organització un cop finalitzi la cursa i el director de carrera imposarà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets. 

7.3. L’organització desqualificarà a tots els corredors que consideri que no porten el material obligatori, un cop la cursa ja estigui en curs, mitjançant controls d'arbitratge a la muntanya. 

7.4. L’organització desqualificarà a tots els corredors que siguin enxampats llançant residus al terra. “Atenció: permissibilitat 0”. 

 

8. RETIRADES 

8.1. Els corredors que decideixin abandonar la carrera hauran de retirar-se en un dels punts de control o avituallaments. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut. 

8.2. L’organització no tornarà als participants (al punt de sortida/arribada) que han abandonat fins que hagi finalitzat la cursa, per tal d’assegurar el desenvolupament òptim d’aquesta. 

8.3. Els corredors que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l’organització. 

 

9. EL “XIP” 

9.1. L’únic xip vàlid per a la realització de la cursa serà el que es proporcionarà a cada participant des de l’organització.

9.2. El xip proporcionat als participants és d’un sol ús i s’entregarà juntament amb el dorsal. Aquest xip haurà de ser retornat a l’organització al finalitzar la prova, en cas contrari, s’informarà.

 

10. EMERGÈNCIES

10.1. Els participants de la cursa hauran d’alertar en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol tipus d’incidència. 

10.2. Si un corredor està ferit, els corredors estan obligats a parar-se per socorre’l i prestar-li tota l’ajuda possible. 

10.3. És obligatori tenir gravats aquests telèfons a l’agenda del telèfon mòbil per poder-hi trucar en cas d’emergència en zona de cobertura: 679 75 86 92 (Emergència 1) 649 89 88 37 (Emergència 2). 

10.4. En cas d’emergència sense zona de cobertura els corredors cal trucar al 112

 

 

11. MEDI AMBIENT 

11.1. La cursa esdevé per un entorn natural i cal que continuï tal i com està. Els participants hauran de conservar i preservar el medi. 

11.2. Els corredors hauran de respectar la flora i la fauna de la zona i donar preferència als ramats d'animals que es puguin trobar al llarg del recorregut. 

11.3. Cada un dels participants haurà d’actuar amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar davant qualsevol adversitat. 

 

12. RECORREGUT I MARCATGE 

12.1. Els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones asfaltades i en les cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants extremar les precaucions abans de creuar la calçada. 

12.2. Els corredors hauran de respectar els filats, les portes i tot tipus de tanca relacionat amb la seguretat del bestiar o finques privades. 

12.3. El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color viu, guix i altres elements de senyalització, ubicats regularment depenent de la tipologia del terreny i dels diferents camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la. 

12.4. És obligatori seguir l'itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas establerts. 

12.5. L’organització suspendrà la prova si la integritat física dels corredors està en perill o per raons meteorològiques que així ho aconsellin. 

 

13. RECOLLIDA DE DORSALS 

13.1. Tots els corredors hauran d’estar presents a la recollida de dorsals. 

13.2. Per recollir el dorsal serà necessari presentar el passaport, el DNI o un document equivalent pels estrangers, la targeta federativa (en cas d’estar federat) i el lliurament de responsabilitat firmat. 

13.3. En el cas de no poder recollir el dorsal personalment, ho pot fer un altre company portant el lliurament de responsabilitat degudament omplert i signat, fotocòpia del DNI i de la targeta federativa pels federats. 

13.4. En el cas dels menors d’edat, cal que, s’entregui “l’autorització de menors” degudament omplerta i signada. 

 

14. PROTECCIÓ DE DADES 

14.1. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova. 

 

 

15. DRETS D'IMATGE 

15.1. Tots els corredors renuncien als seus drets d'imatge durant la carrera. 

15.2. L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi. 

15.3. El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre. 

15.4. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’organització a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la VIA CASTRUM, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la VIA CASTRUM, en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades. 

 

16. CATEGORIES I PREMIS

Per a totes les categories (General, Júnior, Sènior, Veterà i Màster) hi haurà 1r, 2n i 3r premi i per ambdós sexes.

(*) En el cas que no hi hagi 3 o més participants en alguna de les categories, aquesta s’anul·larà.

També hi haurà premi per EQUIPS:

Optarà a aquest premi l’equip que, tenint com a mínim un participant cadascuna de les tres modalitats de cursa per muntanya (K12, K21 i K30), presenti el millor registre de temps mitjançant la suma de la marca enregistrada pel seu millor corredor/a en cadascuna de les 3 modalitats. És a dir:

Ü Temps total per optar al Premi = Resultat en temps HH:MM:SS del millor corredor/a del Equip X  a la cursa K12 + Resultat en temps HH:MM:SS del millor corredor/a del Equip X  a la cursa K21 + Resultat en temps HH:MM:SS del millor corredor/a del Equip X  a la cursa K30.

(*) En cas d’empat, serà guanyador l’equip que tingui el millor registre a la cursa K30.

 

Serà imprescindible estar present a l’entrega de premis per rebre el trofeu o obsequi.