REGLAMENT:

1. SMBRunning21 és una cursa atlètica impulsada per @SMBRunning21 amb el suport de EMD Sant Miquel de Balenyà i organitzada per Club Esportiu Sant Miquel de Balenyà.

2. Cursa SMBRunning21 tindrà lloc el dia 13 de juny de 2021. La 1a sortida tindrà lloc a les 10:00 hores. La sortida de la cursa serà per grups, per tal d’evitar aglomeracions i respectar la distància de seguretat i els protocols de prevenció entre els participants. Cada sortida tindrà 5 persones, per tant hi haurà les sortides amb una diferència de 5 segons entre cada una. L’ordre de sortida la marcara el dorsal de cada participant.

3. Tots els participants opten a ser els guanyadors de la cursa sense importar el grup en el que surtin.

4. Hi ha dos circuits de 5 i 10 mil metres. L’organització podrà modificar els recorreguts per causes alienes i/o de força major.

5. La cursa està oberta a persones de qualsevol nacionalitat, federats o no. Cada corredor-a participa en aquesta cursa atlètica sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física suficient per afrontar la prova. Per a participar s’ha d’haver nascut com a mínim l’any 2005.

6. La inscripció a la SMBRunning21 és personal i intransferible. Una vegada formalitzada la inscripció, no es podrà transferir la participació a una altra persona, amic o familiar pel motiu de no poder participar el dia de la prova. En cap cas es retornarà l’import abonat de la inscripció.

7. Tots els participants rebran un xip al dorsal. Amb la inscripció cada participant rebrà una samarreta tècnica. Es recomana la utilització de la samarreta de la SMBRunning21 durant la cursa.

8. Hi haurà una classificació general individual, premiant als 3 primers classificats en categoria masculina i a les 3 primeres classificades en categoria femenina. Hi haurà control de temps de tots els participants, el temps límit per a fer la prova serà maxim de 2 hores.

9. Els premis s'entregaran al finalitzar la cursa.

10. Per a recollir el dorsal i la samarreta farà falta la presentació del resguard de la inscripció i un document identificatiu oficial. Els dorsals s’hauran de portar molt visibles a la part davantera del tronc durant la totalitat de la cursa. El dorsal i la samarreta s’entregarà el mateix dia de la cursa de 7:00 a 9:30.

11. Hi haurà un lloc d’avituallament líquid a l’arribada.

12. El participant, pel fet d’inscriure’s a la Cursa, manifesta i assegura a (nom d'organitzador) que es troba en perfecte estat de salut, i no pateix cap malaltia o afecció que impedeixi la seva participació, i exonera a (nom d'organitzador) i als col·laboradors i patrocinadors de la Cursa de qualsevol responsabilitat relativa a l'activitat física a realitzar i de la inexactitud de la present declaració de salut.

13. La SMBRunning21 complirà amb totes les mesures preventives contra el contagi de la COVID-19.

14. Els participants hauran d’estar al Camp La Muntanyeta 30 minuts abans de l’hora de sortida de la seva respectiva cursa, per tal de fer els controls pertinents (temperatura i higiene de mans) i ocupar els diferents ordres de sortida.

15. En tot el moment de sortida es mantindrà la distància d'1,5 metres entre corredors. L’aforament màxim serà de 5 persones per a cada sortida.

16. Les infraestructures hauran estat desinfectades abans de la celebració de la prova. El personal d’organització haurà estat prèviament format i informat de les mesures preventives. Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició dels participants.

17. És obligatori l’ús de la mascareta abans de la sortida i després de l’arribada. Els participants hauran de portar obligatòriament la seva pròpia mascareta fins al moment en el que es doni la sortida de la seva cursa. Un cop comencin a córrer, es poden treure la mascareta, però l'han de conservar fins al final de la cursa, estant prohibit llançar-la a terra. El corredor dipositarà la mascareta en contenidors adequats just quan acabi la seva cursa, i en aquest moment se li facilitarà una nova mascareta.

18. Es permetrà l’accés a acompanyants dels corredors en les zones abilitades.

19. El personal de l’organització vetllarà en tot moment per evitar concentració massiva de gent, controlaran els aforaments i l’acompliment de les normes per part dels participants.

20. L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i de cobertura esportiva. La seguretat a la via pública serà responsabilitat de la Protecció Civil i de la EMD St. Miquel de Balenyà respectivament. Els serveis mèdics oficials estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

21. Així mateix i d’acord als interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de SMBRunning21 (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc) mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general, la marca esportiva realitzada i la seva imatge.

22. El participant autoritza la cessió de dades de caràcter personal a tercers, exclusivament per a la finalitat d’organització d’esdeveniments esportius. Aquesta autorització té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, i en qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercitar qualsevol dels drets esmentats per mail o carta a CE Sant Miquel de Balenyà.

23. La cancel·lació, total o parcial, de l’esdeveniment per causes fortuïtes o de força major no imputables a la SMBRunning21, no donarà lloc a la devolució de l’import de la inscripció. SMBRunning21 oferirà, en substitució del reemborsament, una inscripció per a la SMBRunning23.

24. Els participants a la SMBRunning21 accepten cadascun dels articles d’aquest reglament.