REGLAMENT:

Reglament

 

REGLAMENT CURSA DE LES ROQUES

 

 

 

 1.  
  1. Aquest reglament té com a objectiu regular tots els aspectes de la X Cursa de les Roques.
  2. La cursa de les roques consta d’una cursa per muntanya que transcorre per dins del Parc Natural dels Ports organitzada per l’associació esportiva Cara Nord.

 

 

 1.  
  1. Els recorreguts estaran degudament senyalitzats en la seva totalitat, a ser possible amb material degradable, com cintes, fletxes, banderoles o qualsevol altra marca que un cop acabada la cursa serà fàcilment recuperat pels organitzadors; es procurarà que els colors d’aquestes marques no es confonguin amb l’entorn. En especial es tindrà cura del marcatge de les cruïlles i altres llocs conflictius, sempre que sigui necessari l’organització ubicarà físicament alguna persona en aquests llocs, sigui quina sigui la seva naturalesa.
  2. Durant el recorregut es situaran controls d’avituallament, en una distància no superior a 6 Km entre ells. Aquests avituallaments disposaran com a mínim d’aigua. 
  3.  Al llarg del recorregut l’organització de la prova, ha de preveure tantes persones de control de pas com facin falta per garantir el bon funcionament de la prova, pel bon compliment del reglament i per orientar als corredors en els punts conflictius. Els controls de pas, prendran nota dels dorsals dels corredors al seu pas pel control, Aixa com de les irregularitats que observin, comunicant-les als àrbitres de la cursa. 
  4. L’organització de les proves ha de garantir el servei de rescat en cas d’accident, per això haurà de comptar amb mitjans de comunicació entre els diversos controls i l’organització, a més de comptar amb la cobertura d’especialistes.
  5. Les hores de tall seran 2:15h al kilòmetre 10,1 (AV 2) i 5h arribada. Tots i totes aquelles que arribin fora d’aquest horari no constaran a la classificació
  6. L’organització es reserva el dret de modificar l’itinerari i l’horari si ho considera oportú. En el següent link hi ha el recorregut alternatiu.

https://ca.wikiloc.com/rutes-outdoor/recorregut-alternatiu-2019-40318476

 

 

La cursa de les roques estableix les següents categories:

3.1 Absoluta: participants de més de 18 anys distribuïts amb les següents subcategories: 

3.1.1.  Sub-23: participants d’entre 18 i 23 anys. 

3.1.2.- Sènior: entre 24 i 40 anys. 

3.1.3.- Veterà: entre 41 i 50 anys. 

3.1.4.- Màster: participants de més de 50 anys

3.2 A aquest efecte sempre es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l’any en curs. Queden exclosos tots els corredors que a data de la cursa no tinguin els 18 anys complerts.

 

 

 1.  
  1. S’exhibirà en un lloc adient i ben visible el plafó amb els llistats de les classificacions fins el moment.
  2. Tindran premi els tres primers de les classificacions absolutes (i les corresponents subcategories)
  3. Els premis no seran acumulatius. Per tant, els tres primers absoluts (masculí i femení) no obtindran el premi de la seva subcategoria. Aquest recaurà sobre els següents de cada subcategoria.

En cas d’haver algun premi en algun tram de la cursa, aquest si que serà acumulatiu.

 1.  
  1. L’hora d’entrega de premis serà a les 14h. Els participants que arribin més tard de les 14:00h constaran a la classificació (fins hora de tall), però no se’ls esperarà per l’entrega de premis. Tot i això, sí que tindran dret al trofeu i premi

 

 

5.1. L’organització entén que la signatura del formulari d’inscripció per part del participant significa que aquest està en condicions físiques i psíquiques adequades per dur a terme l’esforç que suposa la prova, i no es fa responsable de les lesions que es puguin derivar .

5.2 L’organització es reserva el dret d’admissió d’inscripcions per motius de seguretat.

5.3 Tots els corredors hauran d’estar en possessió de la llicència FEEC, FEDME o altres federacions adscrites a la UIAA, en vigor i amb la modalitat que inclogui aquest tipus de competició i que cobreixi la zona on es disputa la prova. En cas de no disposar de llicència federativa, el participant té l’obligació de contractar-lo amb un cost de 5 €.

5.4 El registre estarà limitat a 200 participants.

5.5 El pagament és a l’empresa 9hsports

5.6 La inscripció a la prova serà personal i intransferible, només es podrà cedir la inscripció a un altre corredor o corredora en el cas de comunicar-ho a l’organització (aecaranord@gmail.com) amb les dades d’intercanvi abans del 15 de novembre del 2018.

5.7 El preu de la inscripció inclou:

5.7 D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, totes les dades dels participants recollides en el formulari d’inscripció seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors de la Cursa de les Roques, amb fins exclusius de gestió de la prova. Tots els interessats podran exercir els seus drets, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals enviant un correu electrònic a aecaranord@gmail.com.

 

 

6.1 El repartiment de dorsals s’efectuarà a la plaça Catalunya de 7:15 – 8:15 del matí.

6.2 És obligatori ensenyar el DNI i la llicència federativa en vigor, en cas de tenir, a l’hora de recollir el dorsal.

6.3 Al costat del dorsal serà lliurada la bossa dels corredors

 

 

7.1 Cal portar sempre el dorsal facilitat per l’organització de forma visible, sense doblegar ni retallar, per validar els temps de pas i de meta.

7.2 Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització de l’esdeveniment. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l’organització, el corredor pot ser desqualificat de la prova.

7.3 Tots els participants tenen l’obligació d’assistir 01:00 comunicar al control proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho podran ser desqualificats.

7.4 Qualsevol corredor podrà retirar en qualsevol moment, havent de comunicar-ho a l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada o el personal qualificat de l’Organització i lliurant el dorsal. A partir d’aquest moment, queda fora de la competició i assumirà qualsevol responsabilitat derivada de la seva retirada. L’organització ho traslladarà als punts establerts, el més aviària possible.

7.5 L’organització també es reserva el dret de poder desqualificar qualsevol participant que mostri una actitud inadequada amb l’entorn natural que l’envolta. En aquest sentit l’organització prendrà mesures per deixar intacte l’entorn i recollirà totes les escombraries que pugui generar el pas dels participants.

7.6 Tots els corredors hauran de portar el material obligatori per fer la prova.

 

 

 1.  
  1. A continuació es mostra una llista de les accions que provoquen una desqualificació de la prova:

 

 

 

9.1 El recorregut estarà marcat per l’organització amb cinta plàstica de color viu, banderes, paletes indicadores i altres elements de senyalització ubicats a intervals regulars depenent de la tipologia del terreny i dels camins, i és responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la.

9.2 Si no veus les balises retrocedeix, i busca de nou les senyals.

9.3 Els trams del recorregut que discorrin per carreteres o carrers de poblacions no estaran tallats al trànsit rodat, havent d’atenir als participants a les normes generals de Trànsit o hi ha les indicacions de l’organització. Serà obligatori creuar les carreteres pels passos de vianants o llocs habilitats per a l’ocasió i degudament senyalitzats. Serà obligatori seguir l’itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas establerts.

9.4 L’organització disposarà de serveis de socors i salvament en els punts de trobada més estratègics del recorregut. Així mateix, oferirà en meta serveis de massatge, dutxes, lavabo i atenció mèdica de primers auxilis pera els esportistes que tinguessin alguna necessitat excepcional.

9.5 L’organització podrà desqualificar de la prova els participants que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut, així com els que hagin comès una falta greu contra les normes, els seus companys o el reglament de la prova.

9.6 L’organització es reserva el dret de modificar l’itinerari i l’horari si ho considera oportú, amb l’autorització de l’autoritat competent i atenent sempre a criteris de seguretat de cara al participant o per causes de força major. Els participants hauran de seguir les indicacions de l’organització així com dels senyals que aquesta hagi establert.

9.7 Si bé el mal temps no és motiu per suspendre la prova, l’organització es reserva el dret d’ajornar-o fins i tot anul·lar si ho cregués convenient. La suspensió per qualsevol causa de força major de tota o de part de la prova no obligarà a l’organització a retornar als participants l’import abonat per la inscripció.

9.8 Si la prova s’hagués de interrompre i suspendre en un punt del recorregut, la classificació es determinarà segons l’ordre i temps d’arribada al punt d’interrupció o, si no, en l’últim control realitzat.

9.9 L’organització no es fa responsable dels danys que puguin prendre els participants o dels que puguin ocasionar a tercers.

9.10 Cada participant ha d’estar obligatòriament en possessió d’una assegurança individual d’accident que cobreixi les despeses eventuals de rescat i evacuació. Aquesta assegurança ha de ser l’inclòs en la llicència federativa o el contractat a tracés de l’Organització en el moment de la inscripció. Cada participant pot a més disposar d’altres assegurances privades al seu càrrec.

 

 

10.1 Es podran presentar reclamacions a l’organització de la prova fins a 2 hores després del lliurament de premis.

10.2 Per reclamacions posteriors, els participants tindran dret a reclamar, per escrit, dins dels 15 dies naturals següents a la celebració de la prova. Les reclamacions hauran de presentar-se a qualsevol membre de l’organització, fent constar, com a mínim, la següent informació:

10.3 La reclamació es presentarà via correu electrònic a aecaranord@gmail.com.