REGLAMENT:

REGLAMENT

https://www.circuitebre.cat/bundles/circuitapp/doc/2017_%20REGLAMENT%20CIRCUIT%20CURSES%20TTEE.pdf?5d7e69feaaa772d28b8d09a4d14512686f6a7ddb 

 

REGLAMENT CIRCUIT CURSES PER MUNTANYA TERRES DE L’EBRE 2017 1.- DEFINICIÓ i OBJECTIU 1.1.- El Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre té com a objectiu fomentar la participació a les curses organitzades per diferents entitats del territori i adscrites al circuit, creant sinèrgies que siguin útils per a la difusió de les probes, per a l’obtenció de recursos col·lectius i per a la creació d’un segell distintiu que garanteixi un bon nivell de qualitat organitzativa. 1.2.- L’àmbit d’actuació i que delimita el circuit són les Terres de l’Ebre i el Priorat, sense excloure que en un futur s’hi puguin afegir curses de comarques properes. 1.3.- Les curses per muntanya que integren el circuit tenen com objectiu efectuar un recorregut senyalitzat per camins de muntanya en el mínim de temps possible. 1.4.- Hi ha competicions de diferents longituds, amb unes característiques pròpies i una reglamentació sobre la senyalització, els avituallaments, les classificacions, etc. 2.- RECORREGUTS 2.1.- Els recorreguts estaran degudament senyalitzats en la seva totalitat, a ser posible amb material degradable, com cintes, fletxes, banderoles o qualsevol altra marca que un cop acabada la cursa serà fàcilment recuperat pels organitzadors; es procurarà que els colors d'aquestes marques no es confonguin amb l'entorn. En especial es tindrà cura del marcatge de les cruïlles i altres llocs conflictius, sempre que sigui necessari l'organització ubicarà físicament alguna persona en aquests llocs, sigui quina sigui la seva naturalesa. 2.2.- Durant el recorregut es situaran controls d'avituallament, en una distància no superior a 5 Km entre ells. Aquests avituallaments disposaran com a mínim d'aigua. 2.3.- Al llarg del recorregut l'organització de la prova, ha de preveure tantes persones de control de pas com facin falta per garantir el bon funcionament de la prova, pel bon compliment del reglament i per orientar als corredors en els punts conflictius. Els controls de pas, prendran nota dels dorsals dels corredors al seu pas pel control, Aixa com de les irregularitats que observin, comunicant-les als àrbitres de la cursa. 2.4.- L'organització de les proves ha de garantir el servei de rescat en cas d'accident, per això haurà de comptar amb mitjans de comunicació entre els diversos controls i l'organització, a més de comptar amb la cobertura d'especialistes 3.- CIRCUIT DE CURSES PER MUNTANYA DE LES TERRES DE L’EBRE 3.1.- El Circuit es regeix pel present reglament. 3.2.- El Circuit és una competició individual basada en els resultats obtinguts pels participants en les diverses proves que composen el calendari del Circuit, i premia els bons resultats i la regularitat dels participants a les curses que formen el calendari. 3.3.- Tot participant ha d’estar emparat per una assegurança d’accidents. L’organització de cada cursa, per la seva part, ha d’estar coberta per una assegurança de R.C. segons s’estableix en la normativa vigent del Govern de la Generalitat per a aquestes activitats. 3.4.- L’Associació Esportiva de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre, en endavant AECMTE és l’encarregada d'organitzar-lo. Està format pel conjunt de les entitats organitzadores en nombre d’un representant per entitat. 3.5.- És competencia de l’AECMTE, la redacció del reglament, la recepció i valoració de sol·licituds, l’avaluació de cada cursa i de les enquestes, l’elaboració de les classificacions del circuit, controlar l’estat del material comunitari i aconseguir i gestionar els elements identificatius del circuit. 4.- CATEGORIES Independentment de les normes de cada cursa, al Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre s'estableixen les següents categories (masculines i femenines): 4.1.- Cadet: entre 15 i 17 anys. 4.2.- Junior: entre 18 i 20 anys. 4.3.- Absoluta: participants de més de 21 anys distribuïts amb les següents subcategories: 4.3.1.- Sub-23: participants de 21, 22 i 23 anys. 4.3.2.- Sènior: entre 24 i 40 anys. 4.3.3.- Veterà: entre 41 i 50 anys. 4.3.4.- Màster: participants de més de 50 anys 4.4.- A aquest efecte sempre es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l’any en curs. La categoria específica de cadet (masculí i femení) s’adequarà el circuit a una distancia d’entre 9 i 12 km i no més de 600 metres de desnivell positiu acumulat. La categoria específica de Júnior (masculí i femení) s’adequarà el circuit a una distància d’entre 12 i 21 km i no més de 1000 metres de desnivell positiu acumulat. La categoria absoluta tindrà una distancia a partir de 21 km i 1000 metres de desnivell positiu acumulat. 5.- CLASIFICACIONS I PREMIS 5.1.-La puntuació pel Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre es basa en la classificació oficial de cada prova, que l'entitat organitzadora lliurarà a l’AECMTE. 5.2- Per a l’any 2017 puntuaran els millors resultats obtinguts en 10 de 16 curses del circuit per a totes les categories, sense que sigui necessari un mínim de curses fetes per a puntuar. 5.3.-Guanyarà el Circuit el participant que acumuli el major nombre de punts al circuit. 5.4.- A cada cursa del Circuit s’exhibirà en un lloc adient i ben visible el plafó amb els llistats de les classificacions fins el moment. 5.5.- Tindran premi els tres primers de les classificacions absolutes (i les corresponents subcategories) i el tres primers de cada una de les categories cadet i junior. Aquests premis es podran estendre a noves categories a criteri del que acordi l’AECMTE. 5.6.- Els premis no seran acumulatius. Per tant, els tres primers absoluts (masculí i femení) no obtindran el premi de la seva subcategoria. Aquest recaurà sobre els següents de cada subcategoria. 5.7.- Totes les proves del Circuit tindran una puntuació de 100 punts. El primer classificat obtindrà 100 punts, el segon 88, el tercer 78, el quart 70, el cinquè 64, el sisè 60, el setè 58, a partir d’aquí s’aniran baixant els punts d’1 en 1, fins arribar a 2 punts, és a dir que tots els qui acabin la prova, al menys obtindran 2 punts. Independentment de les normes de cada cursa no hi haurà empats en la puntuació de cada proba tret dels 2 punts. Les entitats que tinguin organitzadors a les seves curses i per motius d’organització no puguin fer la cursa, es podran incloure com a participants actius a la cursa i sense comptabilitzar punts a les classificacions. 5.8.- Cada cursa tindrà un coeficient de dificultat que es farà servir en cas d’empats. Aquest coeficient és el número que resulti de multiplicar la distància de la cursa en km pel desnivell acumulat positiu en metres dividit per 1000. 5.9.- Els empats en punts es resoldran atenent a dos coeficients que s’obtindran a cada cursa. El primer coeficient serà el nombre que resulti de dividir la posició del corredor en la seva categoria pel nombre de participants en la seva categoria més u, sent 1 per una cursa sense punts i s’ordena de menor a major. En el desempat es compten sempre el nombre de curses que puntuen que per al 2017 serà de 10. El segon coeficient serà el nombre que resulti de sumar el coeficient de dificultat de totes les curses on hagi participat. 5.10.-Trofeu a l'entitat o club millor classificat. 5.10.1 Obtindrà aquest trofeu l'entitat o club que sumi més punts un cop efectuades totes les proves del Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre. Aquest club o entitat haurà d’estar registrat/da a la Direcció General d’Esports de la Generalitat de Catalunya (o similar d’altres comunitats o països) i Federat a la corresponen federació. 5.10.2 Per establir aquesta classificació es sumaran els punts obtinguts a la classificació general de cada una de les curses, pels 8 millors participants inscrits en nom de cada club, i que per tant estiguin en possessió de la corresponen tarja federativa extreta amb aquest club. La classificació general es farà per categoria d’homes i de dones per separat i es sumaran els punts obtinguts pels corredors/es, a l’entitat o club al que pertanyin, i per tant hi estiguin federats. 5.10.3 Els punts de cada participant s'imputaran a l'entitat o club que figuri a la seva base de dades (perfil usuari) del sistema del AECMTE. El corredor haurà de tenir el mateix club durant tota la competició (any en curs). Si algun participant menteix amb alguna de les seves dades, aquest serà exclòs de la base de dades del circuit durant l’any en curs. 5.11.-Premis a les curses. En el suposat cas que alguna cursa del Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre, estigui dotada de premis en metàl·lic i/o obsequis, aquests no podran ser discriminatoris en vers les categories de dones. En aquest sentit la dotació dels premis de les categories de dones, hauran de ser idèntics als de les categories d’homes. L’incompliment d’aquest article, considerat de molt greu, suposarà l’exclusió del Circuit. 5.12.-Trofeu a la regularitat. L’obtindran tots els corredors que hagin finalitzat totes les curses del circuit. Cas d’estar desert es lliurarà a els qui les hagin fet totes menys una. 5.13.-Dorsal del líder de la categoria Absolut. A cada cursa es lliurarà el dorsal del líder maculí i femení que aquestos hauran de portar obligatòriament, sempre que hi participen, a la següent cursa del Circuit. Preferentment seran els números 1 i 2 i seran invitats per part de l’organització de la següent cursa del Circuit. La invitació es fa efectiva sempre i quan accepten participar-hi. Queda prohibit que el participant no participi i vaig a buscar la bossa del corredor. En la primera cursa ho seran els guanyadors de l’any 2016. 5.14.-Curses convidades no puntuables. Al calendari oficial de les curses del circuit es podran afegir curses en aquesta modalitat. 6.- SELECCIO DE LES PROVES 6.1.-L’AECMTE podrà refusar aquelles proves que no s'ajustin al present reglament o que l'organització de les quals no aporti les garanties suficients per a la seva correcta realització. 6.2.- Per a determinar quines curses s’ajusten als nivells de qualitat organitzativa requerits per a formar part del circuit, L’AECMTE elaborarà un llistat de mínims que els organitzadors de les curses hauran d’observar. Aquest llistat es detalla en l’Annex 1 del present reglament. 6.3.- També es tindrà en compte l’opinió dels participants. Per tal de conèixer el grau de satisfacció dels corredors, es lliurarà un formulari a tots els corredors a cada cursa, tal com es descriu a l’Annex 2 del present reglament. 6.4.-Per formar part del calendari del Circuit, cada entitat haurà d’informar a l’AECMTE, en el termini que aquest estableixi, de la zona on realitzarà la cursa, la data prevista de realització de la cursa, itinerari, longitud de la cursa, desnivells acumulats, cota màxima per on passarà la cursa, horaris, el nom del director de la cursa i telèfon de contacte. 6.5.-Un cop tancat el termini de presentació de sol·licituds, es realitzarà una reunió de totes les entitats sol·licitants, per poder coordinar les dates de les proves, i tenint cura que l’espai entre cursa i cursa sigui de quinze dies, i que excepcionalment la periodicitat pugui ser menor sempre que hi hagi un acord mutu entre les curses afectades. 6.6.-Com a mínim 45 dies abans de l'inici de la primera cursa, l’AECMTE farà públic el calendari del Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre, així com el reglament. 6.7.-Per a formar part del Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre és condició necessària que l’entitat organitzadora nomeni un representant i l’inscrigui com a soci de l’AECMTE, amb els drets i obligacions que això comporti. 6.8.-El període establert per a la recepció de sol·licituds serà entre els mesos de setembre i octubre i la reunió entre les entitats sol·licitants per acordar les dates es farà durant els mesos d’octubre i novembre. 7.- OBLIGACIONS DE L’AECMTE 7.1.- Durant el dia següent a la celebració de cada una de les curses, l’AECMTE actualitzarà les classificacions provisionals, les quals seran publicades a molt tardà l’endemà. Passats 7 dies naturals sense reclamacions per part dels corredors, ni rectificacions per part de l'organització de la cursa, es considerarà la classificació com oficial. 7.2.-Desprès de la darrera cursa del calendari, en el termini de 2 dies naturals es publicaran les classificacions provisionals i en el termini de 5 dies naturals, les definitives. Un cop passats aquests terminis, se celebrarà un acte de lliurament dels trofeus als millors classificats i d’altres premis. 7.3.-Totes les qüestions no previstes en el present reglament seran resoltes per l’AECMTE. Tots els membres d'aquesta associació estan qualificats per resoldre els casos no previstos o de força major. 8.- RESPONSABILITATS 8.1.- El sol fet d'organitzar o de participar en una cursa inclosa en el calendari anual del Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre representa l'acceptació del present reglament i així es farà constar en el reglament de cada prova. 8.2.- És responsabilitat dels participants portar l'equip i material adequat per cada una de les curses. També és responsabilitat de cada participant l'haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar a les curses, així com del seu propi estat físic. 9.- OBLIGACIONS DE LES ENTITATS ORGANITZADORES 9.1.- És obligació de cada entitat organitzadora fer constar el logotip del circuit i dels espònsors oficials en el material de difusió (tríptics, cartells, correspondència, ...) així com a la web de la cursa, amb el corresponent enllaç a la pàgina de les classificacions del circuit. 9.2.-Acatar aquelles decisions preses per majoria entre totes les entitats organitzadores de les curses del circuit. 9.3.- Les entitats organitzadores de les proves del calendari del Circuit, hauran d'aplicar necessàriament les normes establertes al present Reglament. 9.4.-Cada una de les proves que conformen el calendari es regirà per un reglament propi i un o varis jutges de cursa propis. Aquests reglaments hauran de ser coherents amb el present Reglament. En cas de conflicte prevaldrà el criteri de l’AECMTE. 9.5.- En cas d'anul·lació o modificació de dates, zona i/o recorregut d'una prova, l'entitat organitzadora n'informarà, preferentment per correu electrònic o similar, a l’AECMTE i a les altres entitats organitzadores de les curses del calendari d'aquella temporada, com a molt tard, 15 dies abans de la data prevista de la prova. 9.6.- L'organització de la cursa podrà suspendre-la quan les condicions climatològiques o raons de força major ho aconsellin. En cas de suspendre la prova un cop iniciada, cada organització de cadascuna de les curses haurà de preveure un sistema de puntuació per aquesta eventualitat. 9.7.- L'organització de cada prova, procurarà una zona d'escalfament, propera a la sortida de la cursa i una zona de lavabos, vestidors, dutxes, massatges, refrescos, etc, prop de la zona d'arribada. 9.8.- L'organització facilitarà tants controls d'avituallament com facin falta, tenint en compte una distància màxima entre ells de 5 km. Aquests controls estaran proveïts com a mínim d'aigua o refrescos. És recomanable que a més disposin de sals minerals, barres energètiques, fruites, etc. És recomanable que els productes sòlids i líquids es facilitin sense cap mena d’embolcall, envàs, etc. Igualment en aquests controls existiran de forma visible, cartells indicadors amb la referència quilomètrica des de la sortida. En cada control, hi haurà una persona responsable d’anotar les incidències que es pugessin produir, les quals comunicarà als àrbitres de la cursa. 9.9.-Desprès de cada control d'avituallament, l'organització de la cursa col·locarà recipients on els corredors puguin dipositar les deixalles (gots, embolcalls, esponges, etc.), fins a una distància màxima de 50 metres del lloc del control i on hi haurà un indicador de finalització del control d’avituallament. Igualment l'organització es farà càrrec de recollir aquestes deixalles i recipients. 9.10.- Per tal de garantir la màxima seguretat als participants, l'organització de cada cursa preveurà els equips escombra necessaris per a recórrer la totalitat de l'itinerari de la cursa i en el seu mateix sentit. 9.11.- En la realització de cada cursa, ha d'estar garantida la comunicació entre els controls, equip escombra, controls de sortida i arribada, mitjançant aparells emissors-receptors. 9.12.- L'organització de cada cursa haurà de disposar d’un equip mèdic adient i de disposar d’almenys una ambulància amb equip de suport vital bàsic i d'estar en contacte amb els grups de rescat pertinents (Bombers, Mossos d'esquadra, Guàrdia Civil, GRM, etc.) per tal de facilitar la ràpida intervenció i/o evacuació en cas d'accident. Igualment a la línia d'arribada hi haurà un servei mèdic per atendre els corredors en cas que fos necessari. 9.13.- L'organització de cada cursa, serà la responsable de la recollida de rètols, senyals, cintes, etc. que s'hagin fet servir per marcar el recorregut, així com de les deixalles que s'hagin pogut produir durant el recorregut, especialment els residus dels avituallaments. 9.14.-L'organització de la cursa identificarà degudament els participants a la mateixa, abans de l'inici mitjançant dorsals. 9.15.-Abans de donar-se la sortida a la prova, l’organització farà una verificació de dorsals i xips passant els corredors a un recinte tancat fins el moment de la sortida. 9.16.- Els organitzadors de cada cursa es comprometen a disposar d’un espai adient per a exposar el plafó amb els llistats de les classificacions. 9.17.-L'organització de cada una de les proves lliurarà a l’AECMTE abans del lliurament de trofeus de la cursa una còpia escrita dels resultats provisionals dels primers classificats a efectes de determinar els líders i com a màxim l’endemà al matí els resultats definitius en suport informàtic i en el format que determini l’AECMTE. Aquestos llistats contindran al menys la posició general, la categoria i sexe, el DNI del corredor, el número de dorsal, l’equip amb el que s’ha inscrit, la població amb la que s’ha inscrit, el nom complet del corredor i la data de naixement. 9.18.- És competència de l’AECMTE determinar qui són els líders i és responsabilitat de cada cursa el lliurament d’aquest comprovant que es farà durant l’acte de lliurament de trofeus de la cursa, immediatament després del lliurament a les categories general masculí i femení. L’AECMTE en facilitarà una plantilla per als organitzadors que ho necessitin. 9.19.-En cas d'error en els resultats, l'organització de la cursa ho haurà de comunicar a l’AECMTE en un termini màxim de 7 dies naturals desprès de la celebració de la prova, passats el quals els resultats provisionals passaran a definitius. 9.20.-Les entitats organitzadores de les curses del calendari han d'acceptar la presència a la cursa, d’aquell material publicitari que determini l’AECMTE i que tingui a veure amb alguna esponsorització del Circuit. 9.21.-El lloc designat per la sortida de la cursa, ha de ser suficientment ample per garantir-la sense incidents ni accidents. 9.22.- El lloc d'arribada ha d'estar suficientment senyalitzada, per evitar confusions als corredors i lliure de qualsevol obstacle que pugui ocasionar incidents. 9.23.- Utilitzar el sistema d’inscripcions i cronometratge per xips de l’Associació de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre. 9.24.- Tenir cura del material emprat durant la cursa (crono, xips, bases, arc, impressores etc), donar conte a l’Associació i a la cursa següent del material malmés, per a que hagi temps suficient per fer una reparació d’urgència, si s’escau. Es podrà aplicar una sanció dissuasòria a les curses que facin un incompliment flagrant d’aquest apartat. 9.25. Tot el material de l’AECMTE haurà de viatjar junt de cursa en cursa. Cada cursa encarregada d’agafar el material ha de supervisar que hi és tot fent ús del llistat d’inventari del circuit elaborat per l’AECMTE. 10.- QUI POT PARTICIPAR A LES CURSES 10.1.-Es recomana fixar una edat mínima de 15 anys. I tots aquests menors d’entre els 15 i 17 anys hauran d'aportar a l'organització de la cursa una autorització dels pares o tutors, a l'hora de recollir el dorsal. 10.2.-Els organitzadors de les curses s'asseguraran de que tots els participants compleixin amb l'obligació d'estar coberts per una assegurança d'accidents. 11.- OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS 11.1.-Tots els participants tenen l'obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l'organització de la cursa. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l'organització, el corredor serà desqualificat de la prova. 11.2.-Tots els participant tenen l’obligació de portar el dorsal íntegre, sense doblar ni retallar, i ben visible. Si després d’un advertiment per part d’un àrbitre o personal de l’organització o de l’AECMTE, el corredor no s’atura i esmena el defecte es procedirà a la desqualificació del participant. 11.3.-Tots els participants tenen l'obligació d'assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats. 11.4.- Els corredors que decideixin retirar-se d'una cursa hauran de comunicar-ho a l'organització a través del control més proper al lloc de la retirada. 11.5 Tots els corredors hauran de dur el calçat adequat per a realitzar la cursa. 11.6 El corredor és el responsable de fitxar a tots els controls que hi hagi establerts a cada cursa. 12.- DELEGAT DE CURSA Des de l’AECMTE , i a partir del circuit 2015, s’ha instaurat la figura del “Delegat de cursa”. Aquest es ficarà en contacte amb el responsable de la cursa com a mínim una setmana abans de la realització de la mateixa, i tindrà la potestat i les tasques de: 12.1.- Abans de la realització de la prova, revisar la web de la cursa i verificar que hi ha els elements mínims obligatoris: Edició cursa, data, lloc, reglament cursa i circuit, full inscripcions, llistat inscrits, horaris, visualització a la web dels espònsors oficials del circuit 2017. En cas de que hi hagi alguna deficiència, el delegat enviarà un correu al responsable de la cursa per a la seva modificació. 12.2.- Revisar i tenir cura de que hi ha un bon “tracte” al material del circuit. Podrà recriminar a la organització el mal ús del mateix. 12.3.-Fer complir aquest reglament. Per tal de preservar el fair-play de tots els actors de les curses i independentment del Reglament de cada cursa, l’AECMTE podrà aplicar d’ofici els mateixos tipus d’infraccions, informe previ del delegat de l’AECMTE, el qual serà signat pel director de cursa. 12.4.- Estar a disposició de la organització de la cursa per tot allò que faci falta. 12.5.- Estar present a l’entrega de premis de la cursa com a representant de l’AECMTE. 13.- INFRACCIONS En el reglament de cada cursa existiran tres tipus d'infraccions, lleus, greus i molt greus. Les infraccions lleus i greus es penalitzaran en temps des de 5 minuts fins a la desqualificació. Les molt greus, significaran la desqualificació immediata del corredor. 13.1.- Infraccions lleus i greus: 12.1.1.-Tallar o escurçar el recorregut sortint de l'itinerari indicat. 12.1.2.- No portar el calçat adequat per una cursa de muntanya o el material obligatori marcat per l'organització (malles llargues, jaqueta paravents, ulleres de sol, guants, etc). 12.1.3.-Llençar deixalles fora dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa. 12.1.4.-No dur el dorsal en lloc visible. 12.1.5.-Anticipar-se al senyal de sortida. 13.2.-Infraccions molt greus. 12.2.1.-Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut. 12.2.2.- No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia i de respecte a la natura. 12.2.3.-Qualsevol desconsideració amb els membres de l'organització o participants de la cursa. 13.3.-Serà motiu de desqualificació finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament del control d’arribada fixada per l’organització. 13.4.- Serà motiu de desqualificació passar pels controls de pas més tard de l’hora de tancament del mateix. 13.5.- Serà motiu de desqualificació no passar per tots els controls de pas que hagi fixat l’organització de la prova. El reglament de cada cursa podrà contemplar altres sancions específiques. La informació prèvia a l’expedient de sanció estarà formada per l’informe de la pròpia cursa, realitzat pel delegat de l’AECMTE en la cursa on s’hagin produït els fets i manifestacions personals de corredors/corredores assistents a la mateixa, i signat pel director de cursa. El comitè tècnic de l’AEMTE també podrà actuar d’ofici si té proves evidents i refutables de que s’han dut a terme alguna de les infraccions abans mencionades per part d’algun corredor. La sanció serà immediata a partir de la propera cursa a celebrar. 14.- RECLAMACIONS 14.1.- El mateix dia de la cursa, s’aconsella a les organitzacions, fer públics els resultats en un lloc visible. Els participants podran fer reclamació oral al Director de la Cursa al tancament de la prova i així es farà constar a l’acta de cadascuna de les proves. 14.2.- Per reclamacions posteriors al dia de la cursa, els participants tindran dret a reclamar per escrit dins dels 3 dies següents a la publicació dels resultats a la pàgina web del circuit i així es farà constar als reglaments de cadascuna de les proves. ANNEXOS AL REGLAMENT DEL CIRCUIT ANNEX 1 : Llistat de mínims • Web o bloc on poder-se adreçar per conèixer els detalls de la proba, inscripció i classificacions. • Informació sobre la inscripció: punts, dates, preu, edició de fulletons). • Informació i estat del recorregut: quilometratge, durada prevista, temps de pas, desnivell, estat dels camins, obstacles. • Normes de seguretat: marcatge, control de trànsit, previsió d’evacuació, assistència sanitària. • Serveis per las corredors: dutxes, wc, megafonia, pàrking, proximitat o servei de bar, senyalització dels serveis. • Avituallaments: begudes, sals, varietat d’aliments, condicionament dels espais. • Obsequis. El tractament dels obsequis és opcional però s’aconsella, com és costum, obsequiar als corredors amb un record de la cursa. • Garanties: finançament, voluntaris, assegurances. • Desenvolupament: atenció als horaris, coordinació, punts d’informació). ANNEX 2 : Formulari de satisfacció dels participants • Puntua de l’1 al 3 (escàs, normal, acurat) els següents aspectes d’aquesta cursa: o Puntualitat en la sortida, en el lliurament de trofeus,... o Ιnformació clara i accessible. o Avituallaments, nombre i qualitat. o Estat dels camins. o Senyalització. o Serveis: dutxes, wc, pàrking,... o Punts lliures: nota general. • En el formulari el número de dorsal constarà com a opcional. • Hi haurà d’altres preguntes complementàries no avaluables, com per exemple: o Com te n’has assabentat d’aquesta cursa? Amics, Internet, Publicitat, Edicions anteriors o Què milloraries i què valores més d’aquesta cursa? o Sabies del Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l’Ebre? ANNEX 3 : Patrocinis L’import pot ser satisfet en metàl·lic o en productes. No hi ha una limitació pel que fa al nombre de patrocinis / espònsors. S’estableix el contracte que s’exposa a continuació, com a acord per formar part com a espònsor / patrocinador del Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre. Patrocini del Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre, organitzat per l’Associació Esportiva Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre, d’ara en endavant AECMTE. El preu del patrocini per l’import de 600 € compta amb les següents parts: - L’espònsor es compromet a satisfer la quantitat acordada a l’AECMTE. A partir d’aquí, l’AECMTE, es compromet a: - Encabir en seva pàgina web el logotip de l’espònsor, ja sigui a la pàgina d’inici com en el cas que hi hagués un apartat reservat per a tals efectes, amb el tamany i mides normalitzats per a la publicitat digital i segons la disponibilitat del format i estructura de la pàgina. - Reservar un lloc, a l’acte de cloenda i lliurament de trofeus, per a que l’espònsor pugui anunciar-se, amb el tamany i mida acordats. - A rebre un diploma commemoratiu com a espònsor durant l’acte de lliurament de trofeus. - També podrà donar un trofeu o reconeixement a la persona o persones que durant la temporada hagin col·laborat o contribuït a difondre les curses per muntanya del territori i donar compte a l’assemblea, quan correspongui. També serà un deure de l’AECMTE: - Fer arribar la informació a cadascuna de les curses que formin part del circuit, per a què, juntament amb el logotip del circuit en l’edició vigent aparegui el logotip de l’espònsor. - Facilitar el logotip del circuit vigent i els logotips dels espònsors a la entitat organitzadora, per a que aquest sigui inclòs als cartells i/o díptics... informatius oficials. Totes aquestes seran obligacions de l’AECMTE i de les entitats organitzadores en la mesura que les mateixes organitzacions puguin, és a dir, si alguna de les organitzacions, no edita algun dels mitjans comunicatius anteriors, aquesta restarà exempta del compromís, entenent, que cap la possibilitat que no totes les organitzacions editin web, cartells, díptics.... Així mateix, i en el cas de força major, donant-se le cas que l’esdeveniment sigui puntuable per a una competició d’àmbit superior (p.e. Copa d’Espanya), i editant, l’òrgan gestor de la mateixa, la seva pròpia publicitat amb els seus propis espònsors. En aquest cas, tan l’AECMTE i l’organització quedaran exempts dels deures citats en el cas de l’esdeveniment en qüestió. En cas d’imcomplir el contracte per part l’AECMTE, aquesta retornarà la part proporcional de l’import de la esponsorització, resultant de la divisió de la quantia entre les curses que en formen l’AECMTE. Aquest import i condicions de contracte sols són vàlides amb aquestes condicions, quantitats superiors i/o millores del mateix, restaran supeditades a negociació amb l’AECMTE. Diligència: Per a fer constar que el present reglament es va aprovar en assemblea general el 6 d’octubre de 2016.